Till Karlskogas startsida

Anhörigstöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående gör en betydelsefull insats. Ibland kanske du själv har behov av att släppa ansvaret en period.

Kommunen ger stöd och service till den som behöver det. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Vem är anhörig?

Med anhörig i de här sammanhangen menas den person inom familjen, släkten eller vänkretsen som vårdar eller stödjer någon som är äldre, långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller ett missbruk/beroende och inte längre klarar av vardagen på egen hand. En anhörig kan vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan närstående.

Vad är anhörigstöd?

Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja dig som är anhörig. Då ingen situation är den andra lik, finns det olika former av stöd. Några exempel:

 • Avlösning i hemmet
 • Boendestöd
 • Daglig verksamhet
 • Enskilda samtal eller grupp/cirkelsamtal
 • Hemtjänstinsatser
 • Information och utbildning
 • Korttidsplats
 • Växelvårdsplats

Inom anhörigstödet finns direkt och indirekt stöd. Direkt stöd vänder sig till dig som vårdar en närstående. Exempel kan vara stödsamtal, stödgrupper, ”må-bra aktiviteter”, information och utbildning. Dessa former är oftast kostnadsfria och kräver inget biståndsbeslut.

Indirekt stöd vänder sig till både dig som vårdar men även till den vårdbehövande. Stödet beviljas efter en behovsbedömning. Exempel på stöd kan vara hemtjänst, avlösning i hemmet eller korttidsboende.

Direkt och indirekt stöd

Alkohol- och drogberoende påverkar inte bara den som missbrukar utan också hela familjen och andra närstående, det är att betrakta som en familjesjukdom.

Anhörigprogrammet riktar sig till dem som lever i en relation med någon som missbrukar, har vuxit upp med icke fungerande familj eller har barn som är i missbruk.

I anhörigprogrammet får du mera kunskap, träffa andra i liknande situation, dela erfarenheter och få styrka att göra förändring.

Träffarna sker en gång i veckan under åtta veckor.

Kontakta Tellus för mer information eller för att anmäla dig till nästa tillfälle.

Anhörigvårdarkort

En närstående person är beroende av din hjälp och därför finns det ett anhörigvårdarkort för dig och din närståendes säkerhet.

På ett anhörigvårdarkort anger du två kontaktpersoner till dig som har information om din närståendes tillstånd och vad som behöver göras om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka.

Kortet förvarar du som anhörig i din plånbok och anger följande information:

 • Namn och kontaktuppgifter till dig och till din närstående
 • Er relation
 • Namn på personer som kan kontaktas om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka. Kontaktpersonerna ska vara informerade om den närståendes tillstånd och veta vad som ska göra om de kontakta.

Vårdar du en närstående i Karlskoga kan du konstadsfritt beställa ett anhörigvårdarkort. Kortet kommer på posten kort efter att du gjort beställningen.

Kortet kan du få på kommunens Servicecenter som finns i entréfoajén på kommunhuset, Katrinedalsgatan 4 i Karlskoga.

Kontakta oss

Vill du ha mer information gällande anhörigstöd är du välkommen att kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586-610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?