Till Karlskogas startsida

Elevhälsa

För oss är det viktigt att du som elev trivs och mår bra i skolan. Det är en förutsättning för att du ska kunna lyckas med din utbildning.

Alla elever i skolan ska ha tillgång till elevhälsa, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande, och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Du kommer i kontakt med barn- och elevhälsan genom att kontakta ditt barns mentor eller verksamhetens rektor.

Skolsköterskor erbjuder hälsobesök och vaccinationer enligt Nationella vaccinationsprogrammet. De arbetar på skolan med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det kan till exempel vara att förbättra arbetsmiljön för elever på skolan eller att uppmärksamma en enskild elevs behov av stöd.

Hälsobesök och vaccinationer i skolan

I elevhälsans uppdrag ingår att erbjuda hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller, undersökningar av syn och hörsel samt andra begränsade hälsokontroller. Vid behov får elever även vända sig till elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser.

Förskoleklass

 • Hälsobesök med uppföljning av elevens tillväxt; längd och vikt, samt syn och hörsel
 • Samtal med vårdnadshavare om barnets hälsa och utveckling inför skolstarten

Årskurs 2

 • Enklare hälsobesök med uppföljning av tillväxt
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Årskurs 4

 • Hälsobesök med uppföljning av elevens tillväxt och rygg
 • Samtal med eleven om hälsa och trivsel i skolan

Årskurs 5

 • Vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

Årskurs 7

 • Hälsobesök med uppföljning av elevens tillväxt och rygg
 • Samtal med eleven om hälsa och trivsel i skolan

Årskurs 8

 • Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta

Skolpsykolog

Skolpsykologens uppgift är att bidra med psykologisk kompetens och psykologiska insatser för att främja elevers hälsa och lärande. Arbetet är i huvudsak konsultativt och stödjande gentemot personalen på skolan. På uppdrag av rektor kan skolpsykologen också genomföra kartläggningar av grupper eller utredningar av individer och, utifrån dessa, jobba tillsammans med elevhälsan för att ta fram lämpliga insatser för att stötta elevernas utveckling.

Skolkuratorn kan du vända dig till i frågor som rör kompissvårigheter, mobbning, konflikter eller nedstämdhet och oro. Skolkuratorn kan även ge stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan, som till exempelvis vid missbruk, relationsproblem i hemmet, ekonomiska problem eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Kuratorn arbetar även med fortbildning, handledning och konsultation för personalen i skolan.

 • Specialpedagogens främsta arbetsuppgift är att underlätta för alla elever att uppnå sina mål och på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Specialpedagogen arbetar för att alla elever med svårigheter får rätt stöd. I deras uppdrag kan de även handleda personal på skolan och tillsammans med ledning bidra till skolans pedagogiska utveckling

Hjälpte informationen på denna sida dig?