Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Skolskjuts

Går ditt barn i kommunal förskoleklass eller grundskola kan ditt barn ha rätt till skolskjuts. Går ditt barn i friskola ska du kontakta friskolan om ditt barn har behov av skolskjuts.

Skolskjuts är en resa mellan hemmet och skolan för elever som är folkbokförda i kommunen och inskrivna i kommunens grundskola eller grundsärskola och som uppfyller kraven i Skollagen samt i de riktlinjer som Barn- och utbildningsnämnden beslutat. Det går att ansöka om skolskjuts hela läsåret. Skolskjutsen finansieras av kommunala skattemedel.

Skolskjuts i Karlskoga kommun utförs på tre olika sätt:

  • Särskild upphandlad skolskjuts (eleverna åker skolbuss)
  • Busskort på kommunens kollektivtrafiklinjer (Grundskolekort)
  • Anpassad skolskjuts (t.ex. minibuss eller taxi)

Om eleven får skolskjuts med särskilt upphandlad skolskjuts eller anpassad skolskjuts får inte eleven något busskort eftersom det inte behövs för de formerna av skolskjuts. Endast de elever som får skolskjuts via kollektivtrafiken får ett busskort. Eleven hämtar busskortet på skolexpeditionen.

Det är bara den elev som har beslut om skolskjuts som får åka med i skolskjutsen oavsett om det är i skolbuss eller med taxibil. ”Kompisåkning” är alltså inte tillåtet.

Ansökan

Du ansöker via e-tjänsten för ansökan om skolskjuts. 

Handläggningstid

Karlskoga kommun har en handläggningstid på ca 2 veckor vid ansökan om skolskjuts. Efter det har Länstrafiken 2 veckors handläggning för planering av skolskjutsen.

Grundsärskolan

Ansökan om skolskjuts för elever som går i, eller kommer att börja i grundsärskolan, sker på samma sätt som för elever i grundskolan. Du ansöker via e-tjänsten för ansökan om skolskjuts.

Nya skolkort

De elever som har beviljats skolskjuts med linjetrafik får nya skolkort inför läsåret 2021/2022. Eleven ska behålla sitt kort från förra läsåret över sommaren och reser till skolan på det första skoldagen till hösten. Nytt skolkort delas ut av skolan.

De elever som börjar i grundskolan till hösten reser utan skolkort fram tills att de fått sitt kort.

Hur planeras skolskjutsen?

Länstrafiken planerar vilken form av skolskjuts eleven får och informerar vårdnadshavare via brev. Planeringen sker utifrån vilka start- och sluttider skolorna beslutar inför läsåret. Rektor lämnar in schema för start- och sluttider per årskurs (årskursvisa schematider) och inte per enskild klass.

Enligt riktlinjerna för skolskjuts i Karlskoga kommun bör väntetiden utifrån de årsskursvisa schematiderna inte sammanlagt vara mer än en timme per skoldag för eleven. För att eleven ska hinna ta sig mellan skolskjuts och lektion beräknas 10 minuters ställtid på morgonen och 10 minuter på eftermiddagen. Denna tid räknas inte som väntetid.

Rätt till skolskjuts

Beroende på färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet kan eleven ha rätt till skolskjuts.

Se Riktlinje skolskjuts grundskolan Karlskoga kommun för närmare information.

Avstånd

Avståndet via närmaste gång- eller cykelväg mellan hemmet och skolan ska vara minst:

  • tre km för barn i förskoleklass och årskurs 1-3
  • fyra km för elever i årskurs 4-6
  • fem km för elever i årskurs 7-9

Om ditt barn har rätt till skolskjuts enligt avståndskravet har du som vårdnadshavare alltid ansvar att ta ditt barn till och från anvisad hållplats för skolskjuts.

Särskilda skäl

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionsnedsättning, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att ditt barn har rätt till skolskjuts.

Vid ansökan utifrån särskilda skäl ska dessa anges i ansökan.

Vid funktionsnedsättning måste läkarintyg bifogas till ansökan.

Val av en annan kommunal skola

Väljer du en annan kommunal skola för ditt barn än den kommunen anvisat kan eleven ha rätt till skolskjuts endast om det inte medför merkostnader för kommunen.

Växelvist boende

Vid växelvis boende ska barnet i princip bo lika mycket hos vardera vårdnadshavare under läsåret och barnet måste gå i den skola kommunen valt att placera barnet i. Barnets placeringsskola är den skola som är närmast utifrån folkbokföringsadressen.

En av vårdnadshavarna måste bo inom skolans upptagningsområde.

Elever med växelvist boende beviljas inte skolskjuts till vårdnadshavare som bor i annan kommun.

Övriga villkor för skolskjuts måste uppfyllas.

Fritidshem

Om eleven går i fritidshem heltid (före och efter skolan alla dagar mån-fre) har eleven inte rätt till skolskjuts.

Om eleven går i fritidshem deltid (före eller efter skolan någon/några av dagarna mån-fre) har eleven bara rätt till skolskjuts då fritidshem inte utnyttjas.

Skolskjutsens genomförande

Information om hur skolskjutsen kommer att genomföras får ni skriftligen från Länstrafiken via post.

Felanmälan/synpunkter

Felanmälan och synpunkter kring skolskjutsens genomförande ska alltid ske till Länstrafikens kundservice. Uppge alltid elevens referenskod (se brevet från Länstrafiken) vid kontakt med Länstrafiken. Ange om möjligt också om eleven antingen åker med busskort på linjetrafik eller särskild upphandlad skolbuss eller anpassad skolskjuts, till exempel taxi.

Telefon Länstrafikens kundservice: 0771-55 30 00

Om skolskjutsen inte kommer

Om föraren av skolskjutsfordonet bedömer att transporten på grund av väderlek, vägens skick med mera inte kan utföras på ett trafiksäkert sätt kan skolskjutsen ställas in. Ersättningsskjuts ordnas inte i dessa fall utan då är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till/från skolan.

Skolan kommer då att kontakta vårdnadshavare till de elever som drabbas.

Borttappat eller trasigt busskort

Busskort som tappats bort eller slutat fungera på grund av oaktsamhet, ersätts av kommunen med ett nytt kort mot en administrativ avgift på 100 kr vid första tillfället och 200 kr vid andra tillfället. Detta gäller per läsår och hanteras via elevens skola.

Vid upprepad förlust eller oaktsamhet måste ansökan om förnyat busskort göras till skolförvaltningen.

Tillfällig resa

Om ditt barn råkar ut för en olycka och inte själv kan ta sig till och från skolan och är i behov av taxi ska ni kontakta kommunens försäkrings­bolag.

Avboka anpassad skolskjuts vid enstaka tillfällen

Om eleven åker med anpassad skolskjuts till exempel minibuss eller taxi, har vårdnadshavare ansvaret att själv avboka resan de tillfällen eleven inte ska åka. Om resan avbokas till skolan på morgonen måste vårdnadshavare meddela Länstrafiken om eleven ska åka hem från skolan på eftermiddagen.

Telefon Länstrafiken avboka anpassad skolskjuts: 019-17 50 17

Hjälpte informationen på denna sida dig?