Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Parkering

I Karlskoga centrum är det just nu avgiftsfri parkering på de kommunala parkeringsplatser. Inom Karlskoga kommun är parkering tillåten i högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Det gäller all gatumark. Parkering styrs av såväl generella som lokala parkeringsregler. Dessa kompletteras i särskilda fall med tillstånd och dispenser, bland annat för rörelsehindrade.

Kontrollera alltid lokal skyltning innan du parkerar. Kontakta oss gärna om du är osäker på vilka regler som gäller. På kommunkartan hittar du de kommunala och några andra stora parkeringar. Du kan också se vad parkeringsplatserna för personer med rörelsehinder finns.

Observera att Kulans takparkering inte ägs av kommunen utan av ett privat fastighetsbolag. Reglerna för parkering kan därför skilja sig från de kommunala parkeringsplatserna i centrum. På respektive parkeringsområde finns information om vilka parkeringsregler som gäller där.

Felparkering

En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara. Att parkera på felaktigt sätt kan innebära en akut fara bland annat för synskadade men kan även avsevärt försämra tillgängligheten för barn, äldre och människor med funktionshinder.

Övervakning av parkeringsreglerna på gatumark sköts av kommunala parkeringsvakter och polisen. Om du parkerar fel på gatumark kan du få en parkeringsanmärkning och måste då betala mellan 300 och 1 000 kronor i felparkeringsavgift beroende på grad av förseelse.

Har du ställt bilen så att den hindrar framkomligheten eller är en reell trafikfara kan den dessutom komma att flyttas på din bekostnad. Det är fordonets ägare som ansvarar för betalningen. Du som bilägare måste betala avgiften även om du tycker att anmärkningen är fel och vill överklaga den. Överklagar gör du till polismyndigheten. Visar det sig att parkeringsanmärkningen var felaktigt utfärdad återbetalas pengarna till dig.

Anser du att parkeringsanmärkningen är felaktig, ska du ändå betala den och sedan bestrida eller begära rättelse hos polisen.

Parkeringsförbud

Anledningen till att vissa gator försätts med fast parkeringsförbud är för att det krävs att gatorna ska vara trafiksäkra. Det finns ett kontinuerligt behov av att gator städas, plogas, sandas, sopas och underhålles. Dessutom sker även annan verksamhet under dessa tider som inspektion av beläggning, rensning av brunnar med mera.

Tillfälliga parkeringsförbud

Under vinterhalvåret - 1 november till och med 31 maj, är det även tillfälligt parkeringsförbud på vissa gator i Karlskoga för att säkerställa framkomligheten vid snöröjning.

Gatorna det gäller är:

  • Övre Trädgårdsgatan (Del av som ansluter mot Skrantabacken)
  • Riksbyggevägen (Mellan Tvärkrökeliden och Lasarettsvägen)
  • Dobervägen (Mellan Gränsvägen och Filipstadsvägen)
  • Bigatan (Nordvästra sidan)
  • Bregårdsgatan (Mellan Övre Rävåsvägen och Västra Rävåsgatan)

Parkering tillåten högst 24 timmar

På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är ansvarig för allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Datumparkering i hela Karlskoga 00.00-07.00

På jämna datum mellan 00.00-07.00 är det parkeringsförbud på den sida av vägen som har jämna adressnummer. På udda datum är det parkeringsförbud på den sida av vägen som har udda adressnummer.

Skyltar för datumparkering finns vid varje infart till Karlskoga.

Trafikskylt datumparkering

Hjälpte informationen på denna sida dig?