Till Karlskogas startsida

Naturreservat

I Karlskoga finns sex kommunalt förvaltade naturreservat. Här kan du läsa mer om vad de har att erbjuda.

Bullerdalens naturreservat

Bullerdalens naturreservat ligger i östra delen av Karlskoga och gränsar till östra kyrkogården. Dalen utgörs av en 10-20 m djup bäckravin som skapats genom att Bullerbäcken skurit sig igenom jorden.

Här finns många fina gångstigar i området, som ständigt förändras av bäckens flöde. Granskog och blåbärsris dominerar reservatet, men området har en artrik fauna med bland annat 14 ormbunksarter. Här kan man bland annat se strutbräken, måbär, lilja, trolldruva och underviol.

Grillplats: Ja, i reservatets södra del

Fisksjöns naturreservat

Fisksjön är en fågelsjö främst för olika våtmarksfåglar. Runt sjön finns tre fågeltorn. Fåglar som kan ses är fiskmås, skrattmås och större hackspett.

Området kring sjön är våtmark och åkermark där nötboskap betar. Betesmarken och våtmark i norr har tillträdesförbud mellan 1 april-1 augusti. En två kilometer lång led finns runt hela området och fågeltorn finns.

På östra sidan ligger ett stort berg med branta sluttningar som har en vacker utsikt över Fisksjön. Området blev naturreservat 1981.

I området kan man se rödklint, plattstarr, kärrspira, nickskära och gullpudra.

Grillplats: Ja

Reservatsföreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar ska förbud gälla att:

  • medvetet störa djurlivet
  • medföra ej kopplad hund
  • göra upp öppen eld annat än på iordningsställd plats
  • framföra motordrivet fordon
  • plocka eller gräva upp blommor, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • utan förvaltarens medgivande anordna naturstigar, snitslade spår eller liknande
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • rida
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift - eller därmed jämförlig anordning
  • under tiden 1 april - 1 augusti beträda sjön eller den icke trädbevuxna sankmarken, utom på iordningställda strövstigar

Fuxbouddens naturreservat

Fuxboudden består till stor del av äldre barrskog med stor variation i trädålder, skiktning och dimension. Framförallt finns det i området gott om gammal tall med uppskattade åldrar på omkring 150-200 år.

I de äldre skogsbestånden finns naturskogskvaliteter med unga och gamla träd, ofta med håligheter. Här finns både döda och levande träd som i stor utsträckning är självgallrande genom naturliga störningsprocesser. Hela Fuxboudden håller ett gynnsamt mikroklimat för fuktighetskrävande arter i och med närheten till Våtsjön tillsammans med den slutna skogen och de stora förekomsterna av stenblock och fuktsvackor.

Skogarna runt Fuxboudden har sedan 1930-talet fungerat som ett uppskattat och välbesökt friluftslivs- och naturupplevelseområde i kommunen. Orienteringsklubben har en klubbstuga i området, Djerfstugan som byggdes av klubbens medlemmar år 1943. Denna nyttjas frekvent året om tillsammans med det ledsystem som finns i området.

Syftet med naturreservatet Fuxboudden är att områdets skogar och andra ingående naturtyper liksom områdets orörda karaktär och dess biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas. Syftet är vidare att lämpliga åtgärder ska vidtas för att underlätta för friluftsliv, naturpedagogik och upplevelser.

Grillplats: Ja, vid Djerfstugan och Grillplats Öst mot Våtsjön.

Lunnedets naturreservat

Friluftsområdet Lunnedet och Knappfors slussar är både Karlskogabornas rekreationsområde och ett besöksmål med badplatser, vandringsleder, båtiläggningsplats, kaffe- och matservering, camping och handelsbodar.

Länkar

Läs mer om Lunnedet och Knappfors slussar

Rävåsens naturreservat

Området ligger i de centrala delarna av Karlskoga. Åsen är en rullstensås som bildades under istiden och är idag mest bevuxen av skog. Området har fina cykel- och gångvägar. 

På Rävåsen ligger också Skogskyrkogården, som byggdes i början av 1900-talet i en av de jättelika dödisgroparna. Precis utanför Skogskyrkogården i kanten av naturreservatet finns en hästgrav. Det är cirkushästen Menelik, som ligger begravd där. Menelik tillhörde den välkända cirkusryttarinnan och cirkusägaren Baptista Schreiber.

Hälsotrappa

I Rävåsens naturreservat ligger en nybyggd hälsotrappa. Trappan tar dig upp för kullen och väl uppe på toppen har du vacker utsikt över Karlskoga. Trappan ligger precis utanför Skogskyrkogården. Du tar dig dit genom att följa vandringslederna i reservatet. Du kan också ta dig dit direkt från Badstugatan genom att svänga upp på höger sida av Skogskyrkogården. Trappan ligger sedanen liten bit in i skogen, precis intill minnesplatsen för cirkushästen Menelik.

Grillplats: Nej

Torkesvikens naturreservat

Torkesviken ligger cirka en kilometer norr om Östra kyrkogården och området gränsar mot Svartälven.

Reservatet är ett viktigt rekreationsområde med flera motionsspår i varierande sträckningar. En del av sträckningen fungerar även som elljusspår. I början av spåret, vid parkeringsplatsen, finns ett vindskydd med eldplats där det är tillåtet att göra upp eld. Det finns också ett vindskydd längre in i spåret, som framöver kommer rustas upp.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?