Till Karlskogas startsida

Enskilt avlopp

Enskilda avlopp är en benämning på alla typer av avlopp som ligger i områden där det inte finns möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsvattennätet.

Avloppsvatten från hushåll innehåller bakterier, virus, läkemedelsrester, miljögifter, näringsämnen med mera. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, påverka badvattenkvaliteten samt orsaka övergödning. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen är anlagd på rätt sätt och på en lämplig plats. En avloppsanläggning måste även skötas och underhållas för att den ska fungera och rena avloppsvattnet.

Planerar du ett nytt eget avlopp eller har du ett gammalt som slutat fungera? Innan du startar arbetet ska du, beroende på vad du planerar att göra för åtgärd, lämna in en ansökan eller anmälan till tillväxt- och tillsynsnämnden.

Ansökan eller anmälan

För att få anlägga en enskild avloppsanläggning måste du vanligtvis ha ett tillstånd från tillväxt- och tillsynsnämnden.

Ansökan och därmed tillstånd krävs om du planerar att:

  • anlägga en ny avloppsanläggning med vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten)
  • koppla en vattentoalett till en befintlig BDT-anläggning
  • göra en ny lokalisering av infiltration eller markbädd (även om du redan har tillstånd för infiltration eller markbädd på din fastighet)
  • ändra utsläppspunkt från din avloppsanläggning.

Om du funderar på att anlägga ett avlopp är det viktigt att du tar reda på vilken typ av anläggning som kan vara aktuell hos dig och att den uppfyller kraven för området där du bor. Handläggare på tillväxt- och tillsynsförvaltningen kan hjälpa till och ge viss information men inte planera avloppet åt dig. Ta därför hjälp av en erfaren entreprenör för att planera anläggningen.
Tips och råd vid planeringen finns på Avloppsguidens hemsida samt på Havs-och vattenmyndighetens hemsida.

Du ska lämna in en anmälan om du planerar att:

  • anlägga en ny avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten)
  • göra en förändring som påverkar avloppsvattnets mängd eller samman-sättning, till exempel om du startar caféverksamhet, eller bygger en gäststuga med dusch och toalett och vill koppla avloppsvattnet till en befintlig avloppsanläggning
  • installera torrtoalett, förmultningstoalett eller eltoalett och bor inom detaljplanelagt område.

Grannhörande

Till ansökan ska du bifoga en karta över tomten med inritad avloppsanläggning där egen samt grannars vattentäkter inom 200 m finns markerade. Bifoga även intyg från dessa grannar att de godkänner placeringen av avloppsanläggningen. 

Till avloppsguidens hemsida Länk till annan webbplats.

Till Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Handläggningstid

Exakt hur lång tid det tar innan du får ditt beslut är svårt att säga. Alla ansökningar behandlas i den ordning de kommer in och handläggningstiden varierar och kan snabbt förändras. Hur länge du får vänta innan du får ditt beslut beror både på kösituationen hos oss och om det finns uppgifter i din ansökan som behöver kompletteras.

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen har ambitionen att ett ansökningsärende om enskilt avlopp ska vara handlagt inom sex veckor från det att ansökan är komplett.

Anläggningens placering

Avloppsanläggningen bör placeras så att risken för förorening av grundvattnet samt sjöar, hav och vattendrag minimeras. För tips och råd om placering av avloppet finns på Avloppsguidens hemsida.

Till Avloppsguidens hemsida Länk till annan webbplats.

Alternativ till vattentoalett

Om du inte vill ha en vanlig vattentoalett finns flera alternativ till exempel förmultningstoaletter och separationstoaletter. För att inrätta en förmultningstoalett, eller annan liknande toalett krävs en anmälan.   

BDT-avlopp

Avlopp för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) till markinfiltration eller motsvarande.

Avloppsanläggningen tar endast hand om avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Till anläggningen får alltså inte en vattentoalett anslutas. Vanligtvis avleds avloppsvattnet från huset till en slamavskiljare och därifrån till infiltration i mark för rening. Det fasta avfallet (slammet) stannar i slamavskiljaren som ska tömmas regelbundet.

Om du har en avloppsanläggning för BDT-vatten kan du lösa toalettfrågan genom att anmäla installation av torrtoalett/förmultningstoalett (se alternativ till vattentoalett) alternativt ansöka om vattentoalett ansluten till sluten tank.

Skyddsnivåer

Bedömningen av skyddsnivå ska ske utifrån förutsättningarna i det aktuella fallet. Att en anläggning till exempel ska placeras inom ett skyddat område innebär inte automatiskt att hög skyddsnivå ska gälla. Det avgörande är istället vilket skyddsbehov som finns inom det skyddade området samt om den aktuella anläggningen, med den lokalisering som föreslås, bedöms påverka det skyddade intresset. Du kan läsa mer om kraven vid normal respektive hög skyddsnivå på Avloppsguidens hemsida.

Till Avloppsguidens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utförandeintyg

 Ansvarig gräventreprenör eller motsvarande är den som ansvarar för att skicka in utförandeintyg för avloppet. Genom det intygas att du utfört arbetet i enlighet med meddelat tillstånd. Intyget skickas in till oss så snart som möjligt efter att arbetet är slutfört.

Utförandeintyget kommer att granskas av handläggare på tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Om uppgifterna överensstämmer med meddelat tillstånd skickas en bekräftelse till fastighetsägaren om att ärendet avslutas. Om uppgifterna i utförandeintyget strider mot meddelat tillstånd kan krav ställas om åtgärder. I så fall kan ytterligare avgifter, enligt gällande taxa, tillkomma och debiteras fastighetsägare. Om intyget inte är fullständigt kommer kompletteringar att begäras.

Att skicka in utförandeintyg är ett krav som är reglerat genom villkor i tillståndet för avloppsanläggningen.

Utförandeintyget gör det möjligt för oss att se till att nya avloppsanläggningar anläggs på rätt sätt. Det är viktigt både för miljön och för fastighetsägaren som gjort en investering genom att åtgärda sin avloppsanläggning.

Avgift

För handläggningen av ärendet med tillstånd eller anmälan tar förvaltningen ut en avgift enligt fastställd taxa. 

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från karlskoga.se, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en blankett kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?