Till Karlskogas startsida

Medborgardialog

Karlskoga kommuns medborgardialog har sju principer. Våra löften om medborgardialog och delaktighet för alla invånare – vad medborgarna kan förvänta sig.

 1. Medborgardialogens främsta syfte är att bidra till delaktighet och förståelse för politiska beslut. Den ska också bidra till ett breddat beslutsunderlag för politiska beslut.
 2. När ett beslut om medborgardialog är fattat ska alla karlskogabor minst ha rätten att bli hörda.
 3. Alla medborgare ska ges goda förutsättningar att kunna delta:
 4.  Det ska vara tydligt och göras känt när, var och hur en medborgardialog genomförs:

  Det ska erbjudas varierande former av dialog ska erbjudas för att så många som möjligt ska kunna delta.

  De grupper som på grund av ålder, språk eller annat, som vanligtvis har svårare att göra sin röst hörd i samhället ska ges särskilda förutsättningar för deltagande

  Det ska finnas lättillgängligt och lättförståeligt faktaunderlag att ta del av inför en medborgardialog
 5. De grupper som berörs mer än andra av en fråga är särskilt viktiga att nå för dialog.
 6. Vi återkopplar alltid resultatet av en medborgardialog till dem som deltagit i den. Återkoppling sker också offentligt via Karlskoga kommuns webbplats och i möjligaste mån via media.
 7. Politiska förtroendevalda har uppdraget att göra politiska avvägningar och ta ansvar för helheten. Det slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger alltid hos de förtroendevalda.

Hjälpte informationen på denna sida dig?