Till Karlskogas startsida

Ansök om bygglov och anmälan

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Du kan även behöva ansöka om lov för rivnings- eller markarbeten.

Behöver jag bygglov?

Är det här första gången du är inne och läser om bygglov? I så fall föreslår vi att du börjar med att besöka vår bygglovsguide. Där kan du ta reda på vad som gäller för ditt projekt. Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov. I andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. Det finns också åtgärder som varken kräver ansökan eller anmälan.

Bygglovsguide, karlskoga.se

Ansökan om bygglov

Ansök genom att mejla dina handlingar till info@karlskoga.se eller skicka med post till:

Karlskoga kommun
12. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen
691 83 Karlskoga

Tips! Ditt ärende hanteras snabbare om din ansökan är komplett redan från start, det vill säga om alla handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Bygglovsprocessen

Här beskriver vi bygglovsprocessen, från ansökan till att byggnaden får börja användas. Du får information om vilka handlingar som krävs för att kunna genomföra en ansökan, hur ritningarna kan se ut och vilka beslut du behöver från oss innan du kan påbörja ditt projekt.

Förklaring av bygglovsprocessen

Syntolkning av bilden

En tidslinje med nio punkter som förklarar bygglovsprocessen. Från vänster; förberedelser, ansökan, handläggning, bygglovsbeslut, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd, slutbesked. Endast vid större byggnationer ingår tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd i processen.

Förberedelser

Innan du ansöker om bygglov behöver du veta om det projekt du planerar att genomföra faktiskt kräver ett bygglov. Besök vår Bygglovsguide för att ta reda på om du behöver ett bygglov för just ditt projekt.

Till Bygglovsguiden

Ansökan

Enklast ansöker du om bygglov genom att skicka e-post till info@karlskoga.se där de handlingar som krävs för att kunna genomföra en bygglovsansökan finns bifogade. Du kan också ansöka om bygglov genom att skicka handlingarna via posten till adress Karlskoga kommun, 12. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen, 691 83 Karlskoga.

Om din ansökan är komplett direkt när du skickar in den blir handläggningstiden kortare. Att ansökan är komplett innebär att alla handlingar och uppgifter som behövs för att fatta beslut i ditt bygglovsärende finns med.

Handlingar som krävs för att genomföra en bygglovsansökan är:

 1. Ansökningsblankett
 2. Ritningar som visar vad du ska bygga
 3. Situationsplan
 4. Kontrollplan

1. Ansökningsblankett

En ifylld ansökningsblankett behöver skickas in. Glöm inte bort underskriften på baksidan av din ansökningsblankett innan du skickar in den.

2. Ritningar som visar vad du ska bygga

För att vi ska kunna fatta ett beslut gällande ditt bygglovsärende behöver vi veta vad du ska bygga och hur det ska se ut. Ritningarna kan se olika ut beroende på vilken typ av åtgärd du ska genomföra. Det är viktigt att:

 • Ritningar ska vara skalenliga.
 • Ritningar ska vara på blankt vitt papper, inte på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Markera tydligt alla åtgärder och skriv ut måtten.

3. Situationsplan

En ifylld situationsplan behöver skickas in. Situationsplanen för din tomt hämtar du via kommunens tomtkarta.

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. Situationsplanen ska vara i skala 1:400 eller 1:500. På situationsplanen ska du rita vad du ska bygga så vi förstår vart ditt bygge ska vara. Det är viktigt att du skriver mått för byggnadens alla sidor och mått för avstånd till tomtgränsen.

4. Kontrollplan

Ett ifyllt förslag till kontrollplan behöver skickas in. Innan du kan få ett startbesked och kan börja bygga måste du ha en godkänd kontrollplan.

Mindre projekt

Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in ditt förslag till kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan. När kontrollplanen godkänts skickas den ut tillsammans med beslutet.

Större projekt

För större projekt som tillexempel nybyggnation av hus lämnas ditt förslag till kontrollplan in i samband med det tekniska samrådet. När kontrollplanen godkänts skickas den ut tillsammans med startbeskedet.

Varför kontrollplan?

Kontrollplanen ska användas under arbetets gång för att bocka av kontrollpunkterna. När projektet är genomfört ska ifylld och signerad kontrollplan skickas in så att slutbesked kan ges.

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för det specifika byggprojektet. Kontroller under byggandet genomförs för att ha uppsikt över att momenten utförs rätt. Här kan du läsa mer om vad en kontrollplan ska innehålla och även ta del av exempel på kontrollpunkter.

Vem skriver kontrollplanen?

Det är byggherren som upprättar kontrollplanen, ibland är det är lämpligt att ta hjälp av någon med sakkunskap, till exempel kontrollansvarig.

Hur skrivs kontrollplanen?

Du kan själv välja att upprätta din kontrollplan eller använda mallen och de exempel på kontrollpunkter som finns för olika sorters projekt. Exemplen är inte uttömmande utan fler eller färre punkter kan behövas. Boverkets byggregler kan ändras och byggherren ansvarar för att kontrollera mot rätt kapitel och kontrollera att hänvisningarna stämmer.

 1. Fyll i grundinformationen om projektet och projektbeskrivningen.
 2. Fyll i de kontroller som är aktuella i projektet under rubrikerna Kontroll avser, Kontrollmetod, Kontroll mot, Kontrollant. Kontrollant kan vara du som är byggherre, entreprenör eller sakkunnig.
 3. Fyll i kontrollantlistan. Ange företagsnamn och namn på ansvarig person på företaget som är entreprenör respektive projektör samt kontaktuppgifter. Om du anlitar flera entreprenörer och projektörer kan du skriva ner namnen på dessa på ett separat papper som du skickar med.
 4. Om projektet innehåller rivningsåtgärder fyller du även i mallen för rivningsmaterialinventering och skickar med som en bilaga. Inventeringen ska redovisa vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. Rivningsmaterial ska omhändertas på ett miljövänligt och av myndigheter godtagbart sätt.

Handläggning

Efter att vi mottagit din ansökan får du ett brev med besked om den är komplett eller om du behöver komplettera något.

En komplett ansökan innebär att alla handlingar och uppgifter som behövs för att fatta beslut i ditt bygglovsärende finns med. En komplett ansökan innebär snabbare hantering eftersom vi kan börja handlägga din bygglovsansökan direkt. Vid en komplett ansökan ska du få ett beslut inom 10 veckor.

Handlingar saknas eller behöver kompletteras

En begäran om komplettering gäller dig som inte har skickat in en komplett ansökan. Du får ett brev där det står vilka handlingar som saknas eller behöver kompletteras för att det ska räknas som en komplett bygglovsansökan. Handläggningstiden är inom 10 veckor från att din komplettering skickats in och ärendet är komplett.

Du får i normala fall en månad för att komplettera din ansökan, men med möjlighet till förlängning vid behov.

Förlängd handläggningstid

I de fall ett bygglov är mer komplicerat än väntat, vilket inte går att avgöra förrän handläggaren börjar utredningen, kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor. Du får skriftligt besked, om så är fallet för dig.

Grannars möjlighet att påverka

I vissa fall får grannar ge synpunkter på det som ska byggas. Bygglovhandläggaren på kommunen kontaktar då grannarna.

Det som grannarna ges möjlighet att yttra sig över är:

 • Ansökningar som avviker från detaljplanen.
 • Ansökningar för nybyggnad av hus eller större tillbyggnader av bostadshus
  utanför detaljplanerat område.

Det är kommunen som tar ställning till vikten av grannarnas invändningar.

Bygglovsbeslut

Om ditt projekt uppfyller alla krav får du ett beslut om bygglov. Om kraven inte uppfylls avslås din ansökan. Bygglovet kan överklagas, därför ska det gå fyra veckor efter att lovbeslutet publicerats på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, innan du får börja bygga.

Utöver de fyra veckorna som ska ha passerat ska du också ha fått ett startbesked för att få tillåtelse att börja bygga. Vid enklare byggåtgärder får du startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet. Vid större projekt som till exempel nybyggnation av hus ges startbesked efter tekniskt samråd. Om du ändå börjar bygga utan startbesked riskerar du betala böter eller riva.

Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniskt samråd*

Vid större projekt som till exempel nybyggnation av hus krävs tekniskt samråd. Om vi bedömer att ditt ärende kräver tekniskt samråd kommer du att bli informerad av oss per brev eller telefon.

Vid större byggprojekt som tillexempel nybyggnation av hus krävs ett tekniskt samråd och en kontrollansvarig. På det tekniska samrådet träffar vi dig tillsammans med den som är kontrollansvarig och går igenom kontrollplanen. Vid större projekt brukar kontrollansvarig vara den som tar fram ett förslag till kontrollplan.

Startbesked

När du fått ditt startbesked och de fyra veckorna har passerat, från det att ditt bygglov har publicerats på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, får du börja bygga. Vid enklare byggåtgärden får du startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet. Vid större projekt, som till exempel nybyggnation av hus, ges startbesked efter tekniskt samråd. Om du ändå börjar bygga utan startbesked riskerar du att betala böter eller riva.

När du fått bygglov måste du börja bygga inom två år och färdigställa bygget inom fem år. Har tiden passerat måste du ansöka om ett nytt bygglov. Den exakta tidsperioden framgår i ditt bygglovsbeslut.

Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsplatsbesök*

Vid större projekt, som till exempel nybyggnation av hus, gör vi arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Tillsammans med dig och kontrollansvarig granskar vi att bygget följer kontrollplanen gällande lagar och regler och det som står i ditt bygglovsbeslut.

Slutsamråd*

Vid större projekt som tillexempel nybyggnation av hus kallas du också till ett slutsamråd. På slutsamrådet går vi igenom bygget och kontrollplanen. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts och om några eventuella noteringar finns om själva utförandet.

Slutbesked

Du får ett slutbesked när kontrollplanen är inlämnad och du har visat att alla krav är uppfyllda och vi inte har funnit någon anledning att ingripa. Du får inte börja använda det du byggt förrän du har fått ett slutbesked. Om du börjar använda det du byggt utan slutbesked riskerar du bli tvungen att betala böter.

Du kan få slutbesked även om mindre brister finns kvar. Vi gör i så fall anmärkningar om bristerna, som du får åtgärda senare.

Om det är fråga om en större brist kan vi ge ett tillfälligt slutbesked, så kallat interimistiskt slutbesked, som gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövar vi slutligt frågan om slutbesked.

Om det du har byggt har för stora brister fattas ett beslut om att neka dig ett slutbesked.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?