Till Karlskogas startsida

Avgifter - bygglov och anmälan

Vad det kostar att få ett bygglov och/eller startbesked beror på flera saker till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga eller hur stort du ska bygga. Det är alltså ärendets omfattning som avgör vad ett bygglov kostar. 

I ärenden om lov, anmälan, förhandsbesked, med mera betalar man en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader för handläggningen av ärendena.

Taxan omfattar avgifter för bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, startbesked och andra beslut enligt plan- och bygglagen.

Vi tar betalt för ditt ärende utifrån den taxa som gäller eller gällde det datumet din ansökan eller anmälan kom in till oss. Det är i samband med beslutet som avgiften för ärendet fastställs med stöd av gällande taxa. Om det i ärendet tillkommer någon ytterligare insats som inte var planerad till exempel ett extra samråd, ett extra platsbesök eller ett extra beslut kan ytterligare avgift tas ut i ett senare skede, enligt gällande taxa.

Du kan även behöva ansöka om strandskyddsdispens och för detta tas en avgift ut i samband med beslutet.

Andra avgifter som kan tillkomma

Förutom avgift för själva bygglovet eller anmälan kan det även tillkomma andra avgifter. Avgifter kan till exempel vara för nybyggnadskarta, utsättning, planavgift och faktureras av berörd avdelning.

När får jag fakturan?

Du blir fakturerad först efter att du har fått ditt beslut. Hur lång tid det tar innan du får din faktura varierar, men vad du kommer att få betala står i beslutet.

Om du är ansluten till digital brevlåda till exempel Kivra eller Min myndighetspost (det finns fler digitala brevlådor) kan fakturan skickas dit. Det är därför viktigt att du kontrollerar din digitala brevlåda regelbundet.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?