Till Karlskogas startsida

Cisterner

I de flesta fall måste du anmäla eller ansöka om tillstånd innan du kan installera en ny cistern.  Även när du ska ta cistern ur bruk ska det anmälas till tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

Cisterner ska förvaras invallade om det finns risk för att grund-, yt-, spill- eller dagvatten förorenas. Det finns speciella regler för vattenskyddsområde.

  • En invallning ska rymma hela cisternens volym. En invallning av flera cisterner ska rymma den största cisternensvolym plus 10 % av övriga cisterners totala volym.
  • Invallade cisterner ska vara regnskyddade. Cisterner ska vara påkörningsskyddade eller placerade så att risken för påkörning är minimal.
  • Kontrollera om cisternen är dubbelmantlad. Kan du inte se detta på platsen ska du begära in en teknisk beskrivning av cisternen från tankens ägare eller entreprenören som använder cisternen.

Ta cistern i bruk

Vid installation eller uppställning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja finns krav på anmälan. Anmälan ska vara skriftlig och ska lämnas in senast 4 veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds.

Krav på anmälan gäller för:

  • cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter,
  • cisterner ovan mark som har mark- eller golvförlagda rörledningar (cisternen anses då som markförlagd),
  • rörledningar och slangledningar som är anslutna till cisternen,
  • hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner inom vattenskyddsområde.

Du behöver skicka in din anmälan i god tid innan du installerar cisternen. Större oljecisterner, bensincisterner eller cisterner för förvaring av explosiva kemikalier kräver tillstånd av räddningstjänsten.

Installation av cistern kan också kräva bygglov. Kontakta bygglovshandläggare via servicecenter om du är osäker.

Installationskontroll

När du installerar cisternen behöver du även anlita ett ackrediterat (godkänt) företag som gör en installationskontroll.  

Återkommande kontroller

Alla cisterner och rörledningar utsätts med åren för slitage och skador, till exempel kan ståltankar rosta och plasttankar skadas av marksättningar. Därför ska du kontrollera din cistern vart sjätte eller tolfte år beroende på vilken typ av cistern du har.

Du hittar information om vilket intervall som gäller för just din cistern på det senaste besiktnings- eller installationsprotokollet. Vid en kontroll ska ett ackrediterat kontrollorgan anlitas och utfärda en kontrollrapport. Det är du som äger cisternen som ansvarar för att kontrollen utförs.

Inom vattenskyddsområden ska kontrollen göras med ett intervall av tre eller sex år om det saknas invallning.

Revisionskontroll

En revisionskontroll ska utföras av cisternen vid ändrad användning, efter skada, vid flyttning eller om rörledningar eller slangledningar har flyttats eller på annat sätt ändrats. Kontrollen ska ske av ett ackrediterat företag.

När kontrollerna är gjorda får du en kontrollrapport som är viktig att spara. Rapporten är ditt bevis på att kontrollen är gjord och du ska kunna visa upp den för tillsynsmyndigheten.

Ta cistern ur bruk

 När oljecisternen tas ur bruk ska du anmäla det till tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Du måste också tömma och rengöra cisternen samt göra påfyllningsanordningen obrukbar, exempelvis genom att ta bort eller plombera ledningarna och ta bort överfyllnadsskyddet. Det är lämpligt att anlita ett saneringsföretag för att göra det arbetet, som utfärdar ett intyg om utförd tömning och rengöring.

Avfallet från saneringen ska tas omhand som farligt avfall.

Efter att cisternen tömts och gjorts ren bör du helst gräva upp och ta bort cisterner ur marken. Om den inte tas bort ska den fyllas med sand för att undvika framtida sättningar.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från karlskoga.se, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en blankett kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?