Till Karlskogas startsida

Köldmedier

Ett av våra största miljöhot är ökning av klimatgaser i atmosfären som bidrar till växthuseffekten. För att klara detta miljöhot har EU och Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier. I bestämmelserna ingår en stegvis utfasning av de mest miljöpåverkande ämnena samt kontroll och rapportering för anläggningar där större mängder hanteras.

Den som ansvarar för en anläggning som innehåller köldmedia kallas operatör. Operatören ska följa bestämmelserna i den Svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Bestämmelser om köldmedia finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och reglerar till exempel krav på kontrollintervall. Det är därmed operatören som är ansvarig för att underteckna och skicka in årsrapport till tillsynsmyndigheten i tid senast 31 mars för föregående år.

Regler vid läckagekontroll

 • Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e).
 • Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras på utrustningen bestäms av mängden ton CO2e.

Mängden CO2e – Läckagekontroller:

 • 5 ton CO2e eller mer – 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer – 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer – 1 gång per 3 månader

Har utrustningen ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Information om installation

Den som ska nyinstallera stationära köldmedieaggregat med en sammanlagd köldmediemängd över 14 ton CO2e ska informera tillväxt- och tillsynsförvaltningen om det i god tid före installationen. De uppgifter som behöver anges är aggregatets beteckning, användningsområde (kyl, ventilation etc.), typ av köldmedia, fyllnadsmängd samt datum som installationen kommer att ske.

Årsrapportering

Blanketter för årsrapporter finns hos de ackrediterade kylföretagen. Resultatet av de kontroller som utförts för stationär anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e HFC eller mer under året ska sammanställas i en årsrapport. Årsrapporten ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av operatören. Den ska omfatta resultaten av alla kontroller och alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det föregående året, exempelvis ska information om utrusning som skrotats eller konverterats ingå i årsrapporten. Senast den 31 mars ska årsrapporten för föregående år ha kommit in till Tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

Förbud från 1 januari 2020

Förbud mot köldmedier med GWP-faktor på 2 500 eller mer (till exempel R404A). Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att

 • installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2 500 eller mer
 • vid service och underhåll fylla på befintliga kyl- och frysutrustningar med en fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2 500 eller mer (undantag är utrustning som används för att kyla produkter under -50°C).

Skrotningsintyg

När du ska du skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt.

Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till Tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

Kontaktuppgifter till tillväxt- och tillsynsförvaltningen

Miljösanktionsavgift för köldmedier

Avgifter

Om du inte:

 • har utfört en läckagekontroll vid installation (5 000 kr). Detta gäller ej stationär hermetiskt sluten utrustning som innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter fluorerade växthusgaser.
 • har uppfyllt föreskrivna krav på läckagekontroll (5 000 kr), till exempel om du har överskridit kontrollintervallet eller inte utfört uppföljande kontroll efter ett ingrepp i köldmediesystemet.
 • föranmäler nyinstallation eller konvertering av utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter fluorerade växthusgaser eller mer (5 000 kr).
 • upprättat och fört register för varje utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser om minst 5 ton koldioxidekvivalenter (2 000 kronor för mobil utrustning och 5 000 kronor för stationär utrustning). Detta gäller ej hermetiskt sluten utrustning som innehåller mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter.

Om:

 • du som utfört läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll av eller service på stationär eller mobil utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser, inte uppfyller föreskrivna krav på certifiering (3 000 kronor för fysisk person eller en ideell förening, och 10 000 kronor för en juridisk person som inte är en ideell förening).
 • du skickar in årsrapporten för sent, det vill säga efter den 31 mars året efter det år rapporten gäller (1 000 kronor). Till exempel årsrapport 2022 ska skickas in tidigast den 1 januari 2023 och vara Tillväxt- och tillsynsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars 2023.

Hjälpte informationen på denna sida dig?