Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Slam och latrin

Renhållningsbolaget sköter tömning av slambrunnar i Karlskoga kommun. Det råder kommunalt monopol på hämtning av slam från hushåll och det innebär att inga andra företag får anlitas för tömning.

Normalt töms en slambrunn minst en gång per år, men om brunnen bara har bad-, disk- och tvättvatten kopplat till sig så är den normala tömningsintervallet vartannat år.

För att tömningen ska fungera så smidigt som möjligt ur arbetsmiljösynpunkt är det vissa saker som det är bra att tänka på. Det handlar bland annat om uppställningsplatsen, om vägen till brunnen och om brunnslocket. Du kan läsa mer om vad det är för regler som gäller på Karlskoga Energi & Miljös hemsida.

Om du behöver en extra tömning så går det bra att ringa till Karlskoga Energi & Miljö och beställa en sådan. Tänk på att ringa i god tid för vid akuta tömningar tar företaget ut en högre kostnad.

Latrin klassas också som ett hushållsavfall och ska därför normalt sett tas om hand av Renhållningsbolaget om man inte har sökt undantag..

Eget omhändertagande av latrin

​För att främja det lokala kretsloppet av näringsämnen är det möjligt för dig att ta hand om latrin från torrdass eller mulltoan på den egna tomten. För att få göra det krävs att du skickar in en ansökan till miljökontoret på Karlskoga kommun. I ansökan ska du beskriva hur du tänkt ta hand om latrinen så att det inte sprider smitta eller orsakar skada på miljön. Normalt krävs att latrinen komposteras i minst sex månader innan den kan spridas i rabatter, potatisland och liknande.

En latrinkompost ska alltid bestå av två fack eller separata behållare för att komposteringen ska kunna ske växelvis. När ett fack är fyllt  bör komposteringsprocessen påbörjas och ingen tillföring av latrin bör ske förrän processen är färdig. Behållaren ska vara skadedjurssäker och ha en tät botten. Den måste även vara ventilerad för att komposteringsprocessen ska fungera på ett bra sätt. Behållaren ska ha ett tätt lock under själva komposteringstiden för att inte vatten eller djur ska komma in i komposten.

Det är inte godkänt att ha en grop i marken under dasset där latrinen samlas. Detta för att det kan förorena vattenbrunnar och sprida smitta på annat sätt.

All hantering av latrin ska skötas så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, t.ex. så att inte lukt uppstår eller att dricksvatten förorenas

Uppdaterad 2019-04-16