Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Hälsoskydd

Verksamheter som kan utsätta människor för risk för ohälsa får tillsyn av miljökontoret och vissa typer av verksamheter ska anmäla sin verksamhet i god tid innan verksamheten startar.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamheter som enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska anmälas till miljökontoret räknas:

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad
  • Förskolor och skolor

Solarier är anmälningspliktiga enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5 10§).

Verksamheten ska skicka in anmälan till miljökontoret i god tid innan verksamheten startar. Miljökontoret inspekterar verksamheten och skriver ett beslut om klassning. Anmälan och tillsynen är belagd med avgift. Myndighetsnämnden kan om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.

Anmälan bör även göras vid överlåtelse, upphörande eller ändring av verksamheten.

Icke anmälningspliktiga verksamheter

Miljökontoret bedriver tillsyn även vid de hygienlokaler och verksamheter som riskerar att påverka människors hälsa, även om de inte är anmälningspliktiga. Därför är det bra om du anmäler även icke anmälningspliktig verksamhet till miljökontoret.
Exempel på icke anmälningspliktiga verksamheter är massör, frisör, nagelteknolog, hudvård, kroppsvård, tillfälligt boende, lokaler för vård och annat omhändertagande, idrottsanläggningar m.m.

Avgifter och taxor

För de flesta verksamheter är tillsynen och avgiften årlig. För vissa verksamheter är tillsynsbehovet mindre och sker med glesare intervall än årligen, avgiften är dock årlig för att jämna ut kostnaden. Verksamheten kommer på sikt få den tillsyn de betalar för.

För verksamheter där miljö- och hälsoriskerna är ännu mindre kan det gå många år mellan tillsynsbesöken och verksamheten betalar då efter genomförd tillsyn istället och då för den tid som nedlagts på tillsynen.

Kommunfullmäktige i Karlskoga kommun har beslutat att avgiften för tillsyn inom miljöbalkens område ska vara riskbaserad. Det betyder att det är verksamhetens risk att påverka miljön och människors hälsa som bestämmer hur många tillsynstimmar som behövs och därmed hur stor avgiften blir för verksamheten. För att fastställa tillsynsbehovet utgår man från vilken typ av verksamhet som bedrivs vilket ger företaget en grundtid. Sedan beaktas ett antal faktorer som medför extra risk för miljön eller människors hälsa vilka kan ge företaget ytterligare tillsynstid. 

I taxan och dess bilagor framgår hur tillsynsbehov och avgift fastställs för varje verksamhet.

Tillsyn och egenkontroll

Syftet med tillsynen är att kontrollera att verksamheten har kunskaper om hur man förebygger risker för miljön och människors hälsa. Vid tillsynen kontrolleras exempelvis hygien, möjlighet till lämplig rengöring, lokalens utformning, användning och förvaring av kemikalier. Vid tillsyn granskas även företagets system för egenkontroll.

Uppdaterad 2020-04-30