Till Karlskogas startsida

Livsmedelsverksamhet

Driver du en livsmedelsverksamhet? Då ansvarar du för att livsmedlen är säkra att äta och att de är rätt märkta. Livsmedel är inte bara mat - dricksvatten, kosttillskott, prestationshöjande preparat och liknande produkter räknas också som livsmedel. 

Om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet i en livsmedelslokal eller i ditt hem bör du kontrollera i förväg vilka krav som gäller. Kunskap om god livsmedelshygien, vilka märkningskrav som gäller och en lokal i gott skick är viktiga förutsättningar för en bra verksamhet och säkra livsmedel.

Är du osäker på om din verksamhet ska registreras eller ej, kontakta livsmedelsinspektör via kommunens servicecenter.

Registrera eller förändra verksamhet

När du vill starta en livsmedelsverksamhet, till exempel ett café, en restaurang, en korvvagn eller ett bageri, måste du anmäla registrering av din verksamhet till Tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Även för dig som är mellanhand och distribuerar livsmedel, till exempel som matmäklare eller internetförsäljare, gäller kravet på anmälan om registrering.

Om du startar en ny livsmedelsverksamhet utan att först ha registrerat den hos Tillväxt- och tillsynsförvaltningen kan du få betala en sanktionsavgift. För mer information om sanktions­avgifter enligt livsmedelslagen se nedan under Sanktionsavgifter.

Anmäl registrering av din anläggning senast 14 dagar innan du startar verksamheten.

Registrera ny livsmedelsverksamhet, anmälan - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förändra registrerad livsmedelsverksamhet

Om du vill ändra sortiment eller göra andra större förändringar i din sedan tidigare registrerade livsmedelsverksamhet, ska du kontakta Tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Förändringar kan påverka kontrollbehovet av din verksamhet. Förändring av organisationsnumret innebär att det nya företaget måste registreras som ny livsmedelsverksamhet.

Godkännande av livsmedelsverksamhet

Slakterier, industrier och andra verksamheter som hanterar stora mängder animaliska livsmedel ska godkännas, inte registreras, innan de får starta. Om du vill starta en sådan verksamhet ska du lämna in en ansökan till Livsmedelsverket, som har kontrollansvar på dessa typer av verksamheter.

Upphöra med verksamhet

Om du upphör med din verksamhet ska du meddela detta till Tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

När du meddelat upphörandet tar vi bort verksamheten från vårt register vilket innebär att den inte längre står under offentlig kontroll.

Livsmedelskontroll

Det är kommunens livsmedelsinspektörer, som arbetar för Tillväxt- och tillsynsnämnden, som ansvarar för att kontrollera att verksamheterna i Karlskoga och Storfors kommunen följer livsmedelslagstiftningens krav.  

Varför görs kontrollerna?

Målet med lagstiftningen är att den mat som konsumenten äter ska vara säker och man inte blir vilseledd av märkning eller presentation av maten. Vid en livsmedelsinspektion kontrolleras att verksamheten följer livsmedelslagstiftningen. 

Hur ofta görs kontrollerna?

Från och med 1 januari 2024 så styrs kontrollbehovet utifrån uppgifterna om inriktning, aktiviteter och eventuella produktgrupper samt verksamhetens omfattning. Från det beräknas verksamhetens kontrollbehov och en kontrollfrekvens per fem år tas fram.

Hur går en livsmedelskontroll till?

Inför en livsmedelskontroll kontrolleras alltid resultaten från föregående besök.

Kontrollerna genomförs oanmälda. Är det så att vi ska göra en revision av egenkontrollen och behöver ha ansvarig på plats kan vi behöva förboka besöket. Vid en inspektion bedöms verksamheten utifrån förhållandena vid det aktuella besöket. Man tar hänsyn till att produktionen är igång och vi gör bedömningarna utifrån det.

Vid besöket kontrolleras bland annat utrustning, rutiner, temperaturer, arbetsmetoder, märkning, skyddskläder, förvaring och lokalernas rengöring och underhåll.

Kontrollen avslutas oftast med en muntlig sammanfattning av observationerna.

Vad händer efter kontrollen?

Kontrollen registreras i kommunens register och en skriftlig kontrollrapport skickas till verksamheten. Vid avvikelser ska företagaren vidta lämpliga åtgärder för att rätta till dessa. Du som livsmedelsföretagare ges alltid möjlighet att lämna synpunkter på kontrollrapporten innan eventuella beslut om åtgärdskrav upprättas. I de fall som avvikelserna är allvarliga görs en uppföljande kontroll som företagaren får betala extra för.

Vid mycket allvarliga brister i hanterandet av livsmedel eller i lokalen kan företagaren tillfälligt förbjudas att hantera livsmedel alternativt att utföra viss hantering. Lagstiftningen kräver också att inspektören i vissa fall gör en polisanmälan.

Varför skriver tidningarna om kontrollen på min verksamhet?

I Sverige ska handlingar från myndigheter så långt som möjligt vara öppna för allmänheten och även för journalister. Det är den så kallade offentlighetsprincipen som regleras i svensk lagstiftningen. Det innebär att kontrollrapporter och andra beslut som vi skriver är handlingar som vem som helst kan ta del av.  

Var kan jag hitta mer information om livsmedelskontrollen och kraven på mig som livsmedelsföretagare?

På livsmedelsverkets hemsida finns information om produktion, handel och kontroll som riktar sig till dig som livsmedelsföretagare. 

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och omfattas därför av en rad krav som gäller för dig som har ett vattenverk, en vattenförening eller tillhandahåller vatten till kommersiella verksamheter eller till livsmedelsverksamheter.

Om din vattenanläggning omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska den registreras hos tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Exempel på sådana anläggningar är vattenverk, restauranger med egen dricksvattenbrunn och vissa vattenföreningar.

Registrering krävs om du producerar dricksvatten till:

 • livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café
 • offentlig verksamhet, till exempel förskola, vårdhem
 • kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.
 • minst 50 personer eller tillhandahåller minst 10m³ dricksvatten per dygn.

Sanktionsavgift

Tänk på att om du startar eller tar över ett livsmedelsföretag ska du registrera det hos tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Missar du det får du betala en sanktionsavgift. 

Beslut om sanktionsavgift 

Du som ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag ska registrera detta hos tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Det gäller till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, kök i skola, förskola och äldreboende.

Om du missar att registrera företaget hos oss ska vi enligt lagen besluta om en sanktionsavgift. När vi beslutar om sanktionsavgifter får vi inte ta hänsyn till varför felet skedde. Det spelar ingen roll om det var slarv, olyckshändelse, glömska, okunskap eller att man inte ville registrera sig. Det hjälper heller inte om du snabbt rättar till felet, vi måste ändå ta ut en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiftens storlek

Om du startar ett nytt livsmedelsföretag utan att först anmäla det till oss är sanktionsavgiften en procent av årsomsättningen. Avgiften är som lägst 5 000 kronor och som högst 75 000 kronor, oavsett årsomsättningen.

Om du har tagit över ett företag utan att anmäla det är sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen. Avgiften är dock som lägst 2 500 kronor och som högst till 40 000 kronor, oavsett årsomsättningen.

Om staten, en kommun eller ett landsting har startat eller tagit över ansvaret för en verksamhet och inte anmäler den blir sanktionsavgiften 40 000 kronor.

Avgifter

Efterhandsdebitering

Tillsynsavgiften betalar du mot faktura efter att vi kontrollerat din livsmedelsverksamhet, så kallad efterhandsdebitering. Du betalar timtaxa för kontrollen.

Den avgift du betalar grundar sig på den tid som kontrollen tar samt för- och efterarbete, som exempelvis:

 • förberedelse inför kontrollen
 • kontroll på plats/distans/kontoret
 • granskning av inkomna uppgifter och handlingar
 • administrativ tid
 • provtagning och bedömning av analysresultat
 • bedömning av kontrollresultat
 • skriva kontrollrapport och beslut
 • befogade klagomål/matförgiftningar

Det är kommunfullmäktige som beslutar om timtaxan för livsmedelskontroller.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från karlskoga.se, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en blankett kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?