Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Regler för farligt avfall

I de flesta verksamheter uppkommer farligt avfall såsom till exempel lysrör, batterier, färgrester, spillolja. Hanteringen av farligt avfall begränsas av många regler. 

Hantering och förvaring

I miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna. De innebär bland annat att alla aktivt ska arbeta för att minska mängden farligt avfall och avfallets miljöfarlighet, till exempel genom att använda produkter som inte alstrar något farligt avfall. Hantering av avfallet ska ske så att risker för omgivningen, såväl människor som miljö, förebyggs.
Några av de viktigaste kraven vid hantering av farligt avfall är följande:

Farligt avfall ska förvaras så att människor inte kan komma i kontakt med avfallet eller så att det riskerar att förorena vatten eller mark. Flytande farligt avfall ska förvaras invallat så att det inte kan rinna ut i avlopp eller till omgivningen vid spill eller överfyllnad. Om avfallet förvaras utomhus ska det förvaras under tak.

I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor. För att få upplysning om var det finns vattenskyddsområden kontakta oss på miljökontoret.

Normalt bör det farliga avfallet transporteras bort minst en gång per år så att inte onödigt stora mängder avfall lagras.

Avfallsbehållare eller andra förvaringskärl ska vara tydligt märkta med uppgift om vad de innehåller.

Transport av farligt avfall

För att få transportera farligt avfall behövs tillstånd från Länsstyrelsen. Den som lämnar farligt avfall är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd innan avfallet lämnas för transport.
Du får själv transportera det farliga avfall som uppkommer i din egen verksamhet, efter anmälan till länsstyrelsen, om den mängd avfall som transporteras uppgår till:

Sammanlagt max 100 kg farligt avfall per år, eller 100 liter (0,5 fat) farligt avfall per år.
Ovanstående gäller inte farligt avfall som innehåller PCB, cyanid, kadmium och kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor).
Mer information om avfallstransporter finns att läsa på länsstyrelsens hemsida.

Anteckningar

Anteckningar ska föras över den mängd och slag av avfall som uppkommer i verksamheten varje år samt till vilken eller vilka anläggningar avfallet transporterats.
För varje transport av farligt avfall ska ett särskilt transportdokument upprättas. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, avfallsslag och avfallsmängd. Dokumentet ska undertecknas av avsändaren. Den som tar emot avfallet ska skicka en bekräftelse till avfallslämnaren på att avfallet kommit fram, vilket oftast sker med en faktura. Anteckningar om uppkommit avfall sparas i minst tre år och kunna visas upp när miljökontoret gör tillsyn på företaget.

 Om bestämmelserna inte följs

Det är straffbart att bryta mot reglerna om hantering och transport av farligt avfall. Om miljökontoret får vetskap om överträdelser är vi skyldiga att anmäla detta till en åklagare.
För vissa överträdelser får man dessutom betala miljösanktionsavgift. Om man till exempel inte upprättar transportdokument är miljösanktionsavgiften 5000 kr.

Uppdaterad 2019-02-05