Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Boendemiljö

Oavsett om du bor i lägenhet eller eget hus är bra bostadsmiljö viktigt för att du ska trivas.

I miljöbalken, som är Sveriges miljölagstiftning, finns särskilda bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra miljö- och hälsoskador.

Hälsoskydd

Begreppet "hälsoskydd" används för att beskriva åtgärder som görs för att förebygga och undanröja så kallad "olägenhet för människors hälsa". Det kan handla om regler för hur högt en fabrik eller en ventilationsfläkt får bullra eller hur dragig och kall bostadsmiljö man kan acceptera.

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas på ett sådant sätt att inte människors hälsa riskeras. Antalet människor med allergier och andra överkänslighetsreaktioner har ökat och det kan delvis bero på en dålig inomhusmiljö.

Inomhusmiljö

Det är viktigt med en god inomhusmiljö för att undvika hälsobesvär. Vad som kan orsaka en dålig inomhusmiljö är exempelvis fukt, mögel, brister i ventilationssystem med mera. Faktorer i den yttre miljön som kan orsaka störningar i inomhusmiljön är exempelvis luftföroreningar och buller från trafik.

Bor du i hyreslägenhet och har problem med din inomhusmiljö kontaktar du i första hand din hyresvärd. Om problemet inte blir avhjälpt kan du kontakta miljökontoret. Då görs en bedömning om problemet kan anses vara en olägenhet för människors hälsa och i sådana fall kan fastighetsägaren föreläggas att åtgärda problemet.

Fastighetsägares egenkontroll 

Fastighetsägare ska sköta sina fastigheter så att de boende inte får besvär av brister i byggnaden, det görs genom att systematiskt planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte, genom egenkontroll. Genom systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendes hälsa negativt.

Kom ihåg - fastighetsägarens ansvar av skötsel utanför sin egen fastighet på gatumark (KS-beslut) snöröja mm.

Temperatur och ventilation 

För att vi ska må bra är det viktigt att ha rätt temperatur och ventilation inomhus. Lagom temperatur för de flesta människor inomhus är ungefär 20 grader varmt under dagtid, med undantag för människor med dålig blodcirkulation. Vill du vakna utvilad efter en god natts sömn bör du sänka temperaturen i ditt sovrum till 18 grader under natten. Ventilationen är en viktig faktor för ett bra inomhusklimat.

Ventilation innebär att förorenad luft byts ut mot frisk luft utifrån. Bristande ventilation medför ökade halter av luftföroreningar och luftfuktighet. Oavsett vilket ventilationssystem man har så bör luften i ett vanligt rum bytas helt på två timmar. Kök och badrum bör luftbytet vara större, en gång i timmen.

Fukt och mögel

Ihållande främmande lukt inomhus kan vara ett symtom på en fuktskada i bostaden. Misstänker du fukt eller mögelskada ska du kontakta din hyresvärd, fastighetsägare eller om du äger fastigheten själv ditt försäkringsbolag.

Inomhusmiljö i skolor

Miljökontoret arbetar för att våra barn ska få en bra inomhusmiljö i skolor och förskolor. Detta gör vi bland annat genom inspektioner, rådgivning, information och granskning av ritningar vid bygglov.

Uppdaterad 2019-08-14