Till Karlskogas startsida

Lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning innebär oftast att nya fastigheter bildas eller att redan befintliga fastigheter förändras. Det kan också handla om att bestämma gränser och skapa gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning kan till exempel vara en väg eller brygga som nyttjas och sköts av flera fastigheter gemensamt.

Begränsningar i handläggning inom lantmäteriområdet

För närvarande har vi begränsad tillgång till lantmäterihandlingar. Det försenar handläggningen av lantmäteriförrättningar hos Karlskoga kommunala lantmäterimyndighet. Det påverkar också framtagandet av fastighetsutredningar och fastighetsförteckningar i detaljplanearbeten som utförs inom kommunen.

Läs mer om hur det påverkar dig.

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. I Karlskoga kommun finns det cirka 10 000 fastigheter. Till en fastighet hör ofta byggnader och anläggningar som finns på fastigheten. Förändringar i fastighetsindelningen sker genom en lantmäteriförrättning.

En lantmäteriförrättning påbörjas genom att fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skriftligt ansöker om lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten.

När blanketten skrivits under ska den skickas till lantmäterimyndigheten tillsammans med de övriga handlingarna som ska bifogas ansökan. Bifoga även gärna en karta där du ritat in den önskade åtgärden. Observera att ansökan inte kan skickas via e-post eller fax eftersom det är ett originaldokument som krävs.

Lantmäteriförrättningar:

  • Avstyckning
  • Sammanläggning
  • Ledningsförrättning
  • Fastighetsreglering
  • Klyvning
  • Fastighetsbestämning
  • Anläggningsförrättning
  • Servitutsbildning
  • Med mera

På statliga Lantmäteriets webbplats kan du läsa mer om vad de olika lantmäteriförrättningarna innebär.

Ansök om lantmäteriförrättning elektroniskt

Från och med den 12:e september 2017 tar lantmäterimyndigheterna emot elektroniska ansökningar om lantmäteriförrättning. I e-tjänsten kan du se ditt eventuella egna fastighetsinnehav eller söka information om andra fastigheter för att kunna göra en så korrekt ansökan som möjligt. Till hjälp finns en karttjänst som visar fastighetsgränser och mät- och ritmöjligheter för att illustrera önskemål på bästa sätt. Inloggning, signering av ansökan och vidimering av eventuella bifogade handlingar sker med hjälp av e-legitimation.

Avgifter och exempel

Den kommunala lantmäterimyndigheten i Karlskoga följer det statliga Lantmäteriets avgifter. Förrättningskostnaderna debiteras alltid. Om du vill veta vad just din förrättning kommer att kosta, vänligen kontakta Karlskoga kommuns lantmäterimyndighet via kommunens Servicecenter.

Vad kommer det att kosta? - Statliga lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från karlskoga.se, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en blankett kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?