Till Karlskogas startsida

Servitut, rättigheter och gemensamma anläggningar

Ett servitut ger en fastighetsägare till en viss fastighet rätt att använda en annans fastighet på ett visst sätt. Servitutet kan till exempel ge rätten att använda en brunn på någon annans fastighet eller använda en utfartsväg som går över grannens mark.

Det finns två former av servitut: officialservitut och avtalsservitut.

Officialservitut

Ett officialservitut bildas i en lantmäteriförrättning, ofta i samband med en annan lantmäteriåtgärd som exempelvis avstyckning men kan även bildas som egen åtgärd.

Vill du bilda eller ändra ett officialservitut, ska du ansöka om åtgärden fastighetsreglering via blanketten Lantmäteriförrättning, ansökan.

Lär mer och ansök om lantmäteriförrättning

Vill du veta om din fastighet har något servitut eller har du andra funderingar kring ansökan går det bra att kontakta oss.

Avtalsservitut

Ett avtalsservitut bildas genom ett privat avtal mellan berörda parter. Dessa avtal kan se olika ut beroende på upplåtelsens art.

Upprätta avtal - statliga Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats.

Ett avtalsservitut bör skrivas in i fastighetsregistret för att inte riskera att upphöra vid överlåtelse av fastigheterna. Detta sköter Lantmäteriet Fastighetsinskrivning som är en del av det statliga Lantmäteriet.

Gemensamhetsanläggning

När flera fastigheter är beroende av gemensamma anläggningar, såsom en väg, ett garage eller ledningar, kräver detta samordning i någon form. Syftet med att skapa en gemensamhetsanläggning är att reglera denna samverkan. Mer information om gemensamhetsanläggningar finns på statliga Lantmäteriets hemsida.

Gemensamhetsanläggningar - statliga Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats.

Samfällighetsförening

Uppgifter om din samfällighetsförening finns i Samfällighetsföreningsregistret (SFR) som hanteras av statliga lantmäteriet. De kan hjälpa dig med bland annat ansökan om organisationsnummer, uppgiftsändringar, stadgeändringar och frågor kring ditt pågående ärende, se länk nedan.

Samfälligheter - statliga Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats.

Ledningsrätt

Ledningsrätt bildas för allmänna ledningar. En ledningsrätt är likt ett servitut och ger ledningshavaren rätt att ha ledningarna på annans mark.

Ledningsrätt bildas i en lantmäteriförrättning där ett ledningsbeslut upprättas. I ledningsbeslutet anges bland annat ledningsrättens ändamål och dess läge på marken.

Ledningsrätt - statliga lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?