Till Karlskogas startsida

Ansök om detaljplan

Du som är fastighetsägare, verksamhetsutövare eller liknande som vill göra något som kräver att en detaljplan behöver upprättas, upphävas eller ändras, kan ansöka om planbesked från kommunen.

Ansök om ny detaljplan genom planbesked

I planbeskedsansökan ska ändamålet med åtgärden framgå tillsammans med en fastighetsbeteckning och en karta som visar vilket område som berörs. Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen av den. En ansökan om planbesked kan fyllas i digitalt via vår e‑tjänst.

Ansökan om planbesked - e-tjänst Länk till annan webbplats.

Efter du skickat in din ansökan

När kommunen fått in en komplett ansökan görs en mindre översiktlig utredning för att ta reda på om det är möjligt att genomföra det som står i planbeskedsansökan. Till exempel undersöker kommunen om ansökan om planbesked är lämplig att genomföra och om det är förenlig med de övergripande kommunala ställningstagandena. Utredningen leder till ett underlag för ett politiskt beslut av samhällsbyggnadsnämnden där de tar ställning till om det är möjligt att genomföra detaljplanen eller inte.

Kommunen ska ge planbesked fyra månader efter att en komplett ansökan kommit in. Beskedet kan antingen bli positivt eller negativt – det vill säga om kommunen har tänkt att gå vidare med detaljplaneläggning eller ej. Beslutet kan inte överklagas och ett positivt planbesked är aldrig en garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas.

Innan kommunen eventuellt påbörjar planarbetet tecknas ett plankostnadsavtal mellan kommunen och exploatören. Avtalet reglerar vem som ska bekosta framtagande av detaljplanen, i de flesta fall den aktör som drar nytta av detaljplanen som bekostar den.

Hämta detaljplaner

Om du är osäker om vilken detaljplan du behöver eller vill ha hjälp med att hämta en viss detaljplan är du välkommen att kontakta Servicecenter, antingen via info@karlskoga.se eller 0586-610 00.

Enkel, medelstor och stor åtgärd

Enkel åtgärd

 1. Mindre projekt av enklare karaktär, ny- eller tillbyggnad av bostadshus eller
  tillbyggnad av verksamheter i upp till 250 m2 bruttoarea, eller övriga projekt
  med mindre markarea (cirka 2000 m2).
 2. Projektet ligger inom detaljplanerat område med samma markanvändning som ansökan avser.
 3. Planarbetet kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande.
  Exempel på åtgärd som kan falla inom enkel åtgärd är ändrad markanvändning eller ny detaljplan för utökad byggrätt för privat bostadsfastighet som inte ligger inom strandskyddat område.

Medelstor åtgärd

En medelstor åtgärd uppfyller inte samtliga kriterier för enkel åtgärd, och inte något av kriterierna för stor åtgärd. Planarbetet kan antas behöva genomföras med ett utökat planförfarande. Exempel på åtgärd som faller inom medelstor åtgärd är framtagande av detaljplan för privat bostadsfastighet som ligger inom strandskyddat område, där ett utökat
planförfarande är nödvändigt.

Stor åtgärd

 1. Projektet är av större omfattning, som kräver omfattande markområden.
 2. Projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
 3. Planarbetet behöver genomföras med utökat planförfarande.

En stor åtgärd går inte att kategorisera som enkel eller medelstor åtgärd.
Projektet som avses är av större omfattning, exempelvis verksamhet som kan antas medföra betydande miljöpåverkan på ett större markområde. En mängd,utredningar kan väntas behöva genomföras

Avgifter för planbesked

Avgifter för planbesked
Storlek på åtgärd
PositivtNegativt
Enkel åtgärd10 000 kr6 000 kr
Medelstor åtgärd15 000 kr9 000 kr
Stor åtgärd30 000 kr18 000 kr

Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av planavtal.

Hjälpte informationen på denna sida dig?