Till Karlskogas startsida

Planprocessen

Planprocessen är en demokratisk process som syftar pröva om marken är lämpad för den användning som detaljplanen föreslår. Oavsett vad som planeras måste alla detaljplaner genomgå ett särskilt förfarande innan den antas och vinner laga kraft. 

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar vilken typ av bebyggelse som får uppföras på en plats samt dess placering och storlek. Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevarasVilken typ av bebyggelse som är lämplig prövas alltid utifrån platsens förutsättningar.

Det som bestäms i en detaljplan är juridiskt bindande och avgörande vid exempelvis bygglovsprövningar. En detaljplan gäller alltid tills att den ersätts med en ny detaljplan eller upphävs. Genom det kommunala planmonopolet är det enbart kommunen som har befogenhet att bestämma om ett område ska detaljplaneläggas och det är alltid kommunen som antar detaljplaner.

Om du ska köpa eller sälja en fastighet

Om du ska köpa eller sälja ett hus eller en fastighet bör du alltid undersöka hur den får användas och hur den får bebyggas då detta på ett avgörande sätt kan påverka värdet av fastigheten. För att ta reda om en fastighet omfattas av en detaljplan kan du kontakta Karlskoga kommuns servicecenter genom telefon: 0586-610 00 eller e-post: info@karlskoga.se

Hur lång tid tar det att göra en detaljplan?

En enkel detaljplan med ett begränsat utredningsbehov tar cirka 1,5 år från det att vi påbörjar arbetet till dess att den blir antagen. Om ingen överklagar detaljplanen vinner den laga kraft (börjar gälla) tre veckor efter antagandet. Om detaljplanen överklagas kan det dröja ytterligare sex månader eller längre innan detaljplanen börjar gälla. En mer komplicerad detaljplan tar ofta 2–4 år. I vissa fall tar planarbetet ännu längre tid för att andra frågor behöver klargöras innan planen kan bli godkänd.

När vi arbetar med detaljplaner ser vi till att prioritera arbetet utifrån vilka personalresurser vi har. Vi gör också bedömningar utifrån i vilken grad de uppfyller mål och om de tillfredsställer behoven för stadsutvecklingen.

Planprocessen

Kommunen kan tillämpa begränsat-, standard- eller utökat förfarande. Oavsett vilket förfarande som tillämpas har fastighetsägare, myndigheter eller andra berörda alltid minst ett eller två tillfällen att granska och lämna synpunkter på planförslaget.

Standardförfarande

Vanligtvis tillämpar kommunen ett standardförfarande för framtagande av detaljplaner. Det innebär att berörda får två tillfällen lämna synpunkter på planförslaget. Det första kommunikation steget är under samråd och det andra är under granskning. Under samråd tar kommunen emot synpunkter på planförslaget. Därefter justeras eventuellt planförslaget till granskning. Efter granskning justeras eventuellt planförslaget igen och sedan antas detaljplanen.

En bild med blåa, runda ringar som förklarar processen vid ett standardförfarande.

Syntolkning av bild

Tidslinje med fem punkter som förklarar en planprocess vid standardförfarande. Från vänster; planarbetet startar, samråd, granskning, antagande, laga kraft.

Utökat förfarande

I vissa fall går det till följ av planförslagets karaktär inte att tillämpa varken standard- eller begränsat förfarande. Då kan kommunen i stället använda ett utökat förfarande vilket är något mer omfattande än standardförfarandet. Planförslag som följer utökade förfarande får större spridning i samband med samråd genom att planförslaget kungörs i ortstidningen. Förfarandet innehåller två kommunikation steg, samråd och granskning. Under samråd tar kommunen emot synpunkter på planförslaget. Därefter justeras eventuellt planförslaget till granskning. Efter granskning justeras eventuellt planförslaget igen och sedan antas detaljplanen.

En bild med blåa, runda ringar som förklarar processen vid ett utökat förfarande.

Syntolkning av bild

Tidslinje med sex punkter som förklarar en planprocess vid utökat förfarande. Från vänster; planarbetet startar, kungörelse, samråd, granskning, antagande, laga kraft.

Begränsat förfarande

Om planförslaget visar sig vara mycket enkelt kan man använda en snabbare variant av standardförfarandet – ett så kallat begränsat förfarande. Processen innehåller endast ett kommunikationssteg för insamling av synpunkter vilket är samråd. Efter samråd justeras eventuellt planförslaget och sedan antas detaljplanen

En bild med blåa, runda ringar som förklarar processen vid ett begränsat förfarande.

Syntolkning av bild

Tidslinje med fyra punkter som förklarar en planprocess vid begränsat förfarande. Från vänster; planarbetet startar, samråd, antagande, laga kraft.

Hjälpte informationen på denna sida dig?