Till Karlskogas startsida

Avgifter för detaljplaner samt mät- och karttjänster

Kommunen har rätt att ta ut en avgift i samband med framtagande av planbesked, detaljplaner och funktioner kopplade till mät- och karttjänster. Kommunen ansvarar för framtagande av detaljplaner både åt kommunen på kommunal mark samt åt privata aktörer.

Avgift för kostnaden av detaljplanearbetet betalas av den som beställt detaljplanen. Detta regleras i ett särskilt planavtal som utgör stöd för kommunen att kunna debitera för planbesked, planavtal, mätuppdrag, kartunderlag och externa utredningar.

Plan-, mät- och karttaxa

Kommunfullmäktige i Karlskoga kommun tog 2020-11-10 beslut om en ny plan- mät- och karttaxa. Syftet med plan- mät- och karttaxan är att den ska vara rättvis och tydlig samt anpassad till de faktiska kostnader som verksamheten har. Intäkter ska täcka personal och de omkostnader som krävs för att hålla en god kommunal offertberedskap och myndighetsservice. Beställaren av detaljplanen eller ett mät/kartuppdrag är den som gynnas av tjänsten och ska därför stå för kostnaderna.

Taxan bygger på den uppskattade tiden för olika typer av planärenden. Som underlag har interna utredningar och beräkningar skett parallellt med den nationella utredningen runt kommunala taxor som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har drivit och som slutfördes under 2020. Karlskoga kommun har valt att följa Sveriges kommuner och regioners (SKR) uträkningsmodell för att få fram en aktuell kostnad för tidsersättning av nedlagt arbete med detaljplaner, samt mät- och kartuppdrag. Grundbeloppet uppskattas till 902 kronor per timme. Beloppet kan räknas upp med hjälp av tjänsteprisindex för tredje kvartalet varje år, som finns tillgängligt i december månad.

Vad kostar en detaljplan?

Kostnaden för en detaljplan varierar och beror på planens komplexitet, nödvändiga utredningar och hur mycket arbetstid som krävs för att upprätta en ny detaljplan. De enklaste detaljplanerna kostar cirka 100 000 -140 000 kronor. En enkel detaljplan är när det finns få intressen som står emot detaljplanen och när utredningsbehovet är litet. En mer komplex detaljplan kan kosta cirka 200 000-350 000 kronor beroende utredningsbehov.

Planavgift

I de fall där kostnaden för en detaljplan inte reglers i ett planavtal faktureras istället kostnaden för planavgiften i samband med ansökan om bygglov. Med detta menar att den person som söker bygglov kan bli skyldig att betala en planavgift utöver bygglovs- och mätavgifter.

Beräkning av planavgift

Om du bygger till ditt hus med mindre än 50 m2 eller bygger en komplementbyggnad på mindre än 50 m2 så tas ingen planavgift ut. För byggnad som är större än 50 m2 tas planavgift ut som baseras på byggnadens storlek enligt plan- mät och karttaxan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?