Till Karlskogas startsida

Trygghetsarbetet i Karlskoga kommun

Trygghets- och brottsförebyggande arbete är prioriterade områden i Karlskoga kommun. Målet är att öka upplevelsen av trygghet och att ingen ska utsättas för brott. 

Karlskoga kommun bedriver ett aktivt trygghetsarbete och arbetar med flera olika aktiviteter för att ge en ökad upplevelse av trygghet till kommunens invånare. Känslan av tillhörighet samt att ha tillit och förtroende för varandra hör till de viktigaste faktorerna i ett tryggt och mänskligt samhälle. För att skapa detta behöver vi främja trygghet och förebygga brott. En del i detta arbete är EST, en operativ grupp som arbetar med trygghet genom samverkan mellan polis, Räddningstjänst, kommunens alla förvaltningar och de kommunala bolagen. (EST står för Effektiv Samordning för Trygghet). 

Karlskogas vision är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Utifrån ett brottsförebyggar- och trygghetsperspektiv innebär det att Karlskoga kommun jobbar för en nollvision vad gäller brott och otrygghet. Det är en vision om ett Karlskoga kommun där ingen ska begå eller drabbas brott. Det är också en vision om att ingen ska känna sig så otrygg, på grund av rädsla för brott, så det begränsar deras liv, exempelvis på så sätt att man inte vill vistas utomhus i sitt bostadsområde, eller att man inte vill gå ut när det är mörkt ute. I Karlskoga kommun accepterar vi inte brott överhuvudtaget och vår vision är alltså en kommun helt utan brott och otrygghet.

Karlskoga är i grunden en trygg stad att leva i, ett bevis på det är att kommunen under 2019 tog emot utmärkelsen Årets trygghetsskapare för sitt långsiktiga trygghetsarbete.

Trygghet är kort sagt ett evighetsarbete som pågår överallt, året om och dygnet runt. Vi gör mycket, men vi vill och kan göra mer – tillsammans med dig och alla andra Karlskogabor.

Exempel på trygghetsarbete i Karlskoga kommun

Glesare buskage med bättre sikt och belysning

Vi klipper buskar, röjer sly och gör framkomligheten bättre på våra offentliga platser för att skapa tryggare miljöer att visas på. Tillsammans med Karlskoga energi och miljö ser kommunen till att belysningen fungerar som den ska, samt tillsätter mer belysning där behovet finns.

Känner du till en plats du upplever otrygg, meddela oss via Karlskoga kommuns digitala trygghetskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyltning av våra lekplatser

I Karlskoga kommun finns ett antal lekplatser som under 2023 uppdaterats med geografisk skyltning. Det skall vara tydligt vilka ordningsregler som gäller i respektive lekpark samt underlätta vid eventuell utryckning vilken lekplats individen befinner sig i.

Trygghetsvandringar

Som en del i medborgarlöftet av Polisen och kommunen genomförs varje år trygghetsvandringar i den offentliga miljön i samverkan med invånare, föreningar och näringsidkare. Trygghetsvandringar är en metod för att få lokala parter (exempelvis fastighetsägare, kommunala förvaltningar, ansvariga för kollektivtrafiken, föreningar), boende och verksamma i området att träffas tillsammans och samtala om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt.

Läs mer om trygghetsvandringarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghet i Karlskoga kommuns stadsplanering

Karlskoga kommun växer med bland annat nya miljöer och bostadsområden. I stadsplaneringen är trygghet och säkerhet en självklarhet att inkludera i arbetet. Exempel på trygghetsperspektiv i stadsplaneringen är:

  • Hur ser förbindelsen ut med cykel- och gångvägar
  • Hur påverkas trygghetsupplevelsen i området
  • Finns det risk för skymd sikt och otrygga miljöer eller är området överskådligt
  • Finns det insynsfria och stängda ytor som kan leda till exempelvis skadegörelse

Det sker just nu ett arbete inom kommunen med att uppdatera Karlskoga kommuns översiktsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan med Lokala brottsförebyggande rådet Karlskoga/Degerfors

Lokala brottsförebyggande rådet Karlskoga/Degerfors bildades efter beslut i kommunfullmäktige i Karlskoga och Degerfors 1994. Rådet är ett forum, där alla parter utgår från en gemensam problembild och grundsyn samt forskningsstöd. I rådet ingår politiker från kommunstyrelserna, kommunernas nämnder samt två oppositionspolitiker. Deltagande politiker i rådet ska inte fatta några politiska beslut, utan de ska få och ta emot information om kommunernas brottsförebyggande arbete.

Läs mer om Lokala brottsförebyggande rådet Karlskoga/Degerfors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UNIK och aktiva fritidsgårdar

Inför varje skollov under 2022 anordnades UNIK-evenemang för högstadieungdomar och arbetet kommer fortsätta även detta år. Det är drogfria evenemang där besökarna behöver blåsa grönt för att få delta. UNIK är ett samarbete mellan kommunen, Polisen och ideella föreningar och har tagits emot väl av våra besökare. Ett sammanhang och en plats för våra ungdomar att mötas på inför kommande lov.

Fritidsgårdarna Stacken och Skranta är öppna för högstadieungdomar och har under 2022 erbjudit många tillfällen för aktiviteter och tillfällen att umgås. Fritidsgårdarna tar tillvara på ungdomarnas önskemål och kreativitet, samt skapar en plats för människor att mötas.

Lär mer om UNIK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och fritidsgårdarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesplats kupolen

Mötesplats Kupolens är en kommunal verksamhet som bedriver verksamheterna Ungdomens hus och Digitalt skapande. Ungdomens hus vänder sig till ungdomar som gått ut grundskolan och är upp till 22 år. Ända sedan starten våren 2022 har utgångspunkten för verksamheten varit att utgå från ungdomars eget önskemål om en gemensam plats som uppmuntrar till kreativt skapande och möjligheter att förverkliga idéer. På Mötesplats Kupolen finns även verksamheten Digitalt skapande som har öppet 2-3 eftermiddagar i veckan, där alla åldrar är välkomna. Här ligger fokus på digitalt skapande med ett brett utbud av utrustning av olika slag.

Läs mer om Mötesplats Kupolen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghetskampanj

Under våren 2022 och 2021 genomfördes den lokala kampanjen Snacka om trygghet där trygghetsfrågan i Karlskoga kommun belystes extra under en vecka. Under kampanjen kommunicerades trygghetsarbetet i kommunen digitalt och i sociala medier, EST’s arbete lyftes samt invånarna bjöds in till att träffa olika aktörer, så som polisen, räddningstjänsten, Karlskogahem med flera, via evenemang på torget i Karlskoga centrum samt Skranta torg. Under veckan fick invånarna även mer information om kommunens digitala trygghetskarta som enkelt kan användas för att rapportera in otrygga platser. Många synpunkter om otrygga och trygga platser kom in, vilket ligger till grund för det fortsatta trygghetsfrämjande arbetet framåt. Samlat visar trygghetsundersökningen att Karlskoga är en trygg kommun att bo i.

Digital trygghetskarta

Karlskoga kommun använder idag en digital trygghetskarta som kommuninvånarna kan ta stöd av för att berätta om trygga och otrygga platser i kommunen. Synpunkterna som kommer in är en bra grund i kommunens arbete och gör så att vi tillsammans kan skapa ett tryggare Karlskoga.

Läs mer och hitta till trygghetskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya busstationen

I mars 2023 färdigställdes renoveringen av busstationen. Genom att skapa mer liv och rörelse på platsen genom att skapa plats för butik, café och kiosk ökar känslan av trygghet.

Vad är EST?

Sedan ett antal år tillbaka samverkar Karlskoga kommun tillsammans med flera andra aktörer i kommunen med syftet att Karlskoga ska vara en trygg kommun att bo och vistas i.

Arbetet kallas EST vilket står för Effektiv samordning för trygghet. EST är en utvald grupp som representerar Karlskoga kommuns olika förvaltningar, Karlskogahem, Karlskoga Energi och miljö, polis och Räddningstjänst med syftet att arbeta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande. EST:s arbete styrs ytterst av kommundirektören och ledning inom samverkande myndigheter och verksamheter.

Arbetet har lett till snabbare kontaktvägar, bättre behovs- och lägesbild gällande skadegörelse och otrygghet men också ett effektivare samarbete för att fördjupa arbetet där det finns ett större behov. Visionen med arbetet är en kommun där alla känner sig trygga och att ingen ska utsättas för brott.

Exempel på områden som EST samverka kring är förstärkta sommarlovsaktiviteter för barn och unga som en trygghetsskapande effekt, samverkan för att minimera problem med motorburet som innebär skadegörelse och buller, samverkan i arbete där det förekommer mycket skadegörelse. EST:s arbete innebär enbart fokus på platser och händelser, aldrig enskilda individer. Det gör rätt myndighet efter behov.

Hjälpte informationen på denna sida dig?