Till Karlskogas startsida

Timanställd vikarie

Att arbeta som timvikarie innebär att man erbjuds kortare vikariat på olika enheter inom Karlskoga kommun, ibland med kort varsel. Arbetet kräver stor flexibilitet, samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Oavsett inom vilken verksamhet/område du arbetar så förväntas du agera som en god företrädare för kommunen.

Karlskoga kommuns vikariehantering sker genom respektive förvaltning. Timvikarier bokas för arbete när det av olika skäl saknas ordinarie personal i någon verksamhet. Varje förvaltning ansvarar själva för att boka vikarier när behov i verksamhet uppstår.

Introduktion

Beroende på vilken verksamhet du är intresserad av att arbeta inom så ser introduktionen olika ut. Till exempel inom vård och omsorg bokas du in på några olika arbetspass på en eller två enheter till att börja med. På förskolorna bokas du på en halvdags introduktion. Övriga verksamheter kan ha andra rutiner för sin introduktion.

Personalplaneringssystem

Kommunen har ett personalplaneringssystem där du själv lägger in de tider då du vill och kan arbeta. Det innebär en stor frihet och möjlighet för dig att själv kunna planera in och välja när du vill arbeta. För att våra system och rutiner ska fungera optimalt är det några saker du måste tänka på:

  • Lägg bara in tid i systemet när du vet att du kan ta ett arbetspass.
  • Alla vikarier direktbokas.
  • Den tid du är tillgänglig tolkas som ett ja tack till arbete, därför kan det vara svårt att få ledigt när bokningen väl är gjord.
  • Du får sms på alla bokningar med den information du behöver, men du ska inte svara på detta.

Däremot bokningar som du får innevarande dag, ska bekräftas genom att du svarar JA på sms. Detta för att säkerställa att personal finns på plats enligt beställningen.

Vid arbetspass med kort varsel räknar vi med att du kommer några minuter sent. Viktigt att du ändå skyndar dig till arbetet.

200- och 300-dagarsregeln

För att säkerställa att vi långsiktigt får rätt kompetens till våra verksamheter finns regler om hur många dagar du kan arbeta som timvikarie utan utbildning. Reglerna ser olika ut beroende på inom vilken verksamhet du arbetar och vilken utbildningsnivå du har, samt hur dina framtidsplaner gällande utbildning ser ut. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor om regeln.

Frånvaro

Vid sjukdom skall du meddela bokningsansvarig och den arbetsplats bokningen är gjord på så tidigt som möjligt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?