Till Karlskogas startsida

Förtur till Seniorboende

Seniorbostäder är för personer som har fyllt 65 år och inte ha några hemmavarande barn. Det är hyreslägenheter som är tänkta att passa de som vill bo lugnt och tryggt med jämnåriga. Karlskogahem har seniorbostäder på flera adresser i Karlskoga.

Det finns möjlighet att ansöka om att få förtur till seniorbostad.

Vem har möjlighet till förtur?

För att ha möjlighet till förtur gäller följande:

  • Du ska ha fyllt 65 år för att kunna ansöka.
  • Du ska ha varit folkbokförd och boende i Karlskoga kommun de senaste 24 månaderna.
  • Du bor i en bostad som på grund av att du har bestående funktions- eller aktivitetsnedsättning kräver omfattande och kostsamma anpassningar. Det kan till exempel vara installation av hiss och trapphiss eller om- och tillbyggnation av badrum.

Ovanstående kriterier måste alltid vara uppfyllda i kombination med något av följande kriterier:

  • Du önskar delta i sociala och/eller fysiska aktiviteter men att bostaden är hindrande i detta.
  • Du upplever ofrivillig ensamhet.
  • Du är ensamstående.

Innan du söker

För att kunna söka krävs att funktionsnedsättningen är av bestående karaktär. Det betyder att en nedsättning som är övergående och som kan tränas upp igen eller som går att hantera via hjälpmedel inte är grund för att göra ansökan om förtur. Om du är osäker kontakta kommunens arbetsterapeuter via Servicecenter.

Så ansöker du om förtur

För att göra en ansökan om förtur, ta kontakt med kommunens arbetsterapeuter via Servicecenter på telefon 0586-610 00.

Arbetsterapeuten undersöker om din bostad är hindrande för dig utifrån din fysiska kapacitet. Samråd sker sedan med handläggare för bostadsanpassning.

Om arbetsterapeuten i samråd med handläggare för bostadsanpassning bedömer att du uppfyller kriterierna för förtur får du en bedömningsblankett samt en ansökningsblankett. Dessa båda blanketter lämnar du in till Karlskogahem. Du måste också ställa dig i Karlskogahems bostadskö för att ärendet skall hanteras.

Om kriterierna inte uppfylls

Om det vid bedömningen av funktionsförmåga visar sig att du inte uppfyller kriterierna för förtur eller om anpassningarna som krävs inte är kostsamma så har du inte rätt att söka förtur. Det finns då en möjlighet att göra en ansökan om bostadsanpassning.

Om du vill söka om bostadsanpassning så skriver arbetsterapeuten ett intyg och kan vara behjälplig med en ansökningsblankett.

Om du inte vill gå vidare med ansökan om bostadsanpassning avslutas ärendet och du kan återkomma om funktionstillståndet försämras.

Frågor och svar

Hur lång tid tar det?

Det finns ingen garanti för hur snabbt du kan få en seniorbostad, men har du en plats i förturskö så går det snabbare än om du står i den ordinarie kön.

Får jag förtur om jag har en medicinsk diagnos?

Det är inte den specifika medicinska diagnosen som avgör utan vilka problem den skapar och vilka anpassningar av bostaden som krävs.

Får jag förtur om jag tillfälligt lever i en dåligt anpassad bostad?

Förtur utgår från att din permanenta bostad är dåligt anpassad utifrån ditt behov.

Vad är kostsamma anpassningar?

Kostsamma anpassningar kan vara hissar, trapphissar, större anpassningar av badrum, exempelvis byte av ytskikt.

Om jag har en skada och fortfarande befinner mig på sjukhus, kan jag ansöka om förtur?

För att kunna få förtur krävs att en bedömning görs i ditt hem och utifrån hur bostaden är hindrande på grund av nedsättning av bestående karaktär.

Hur får jag reda på om jag har fått rätt att ansöka om förtur eller inte?

Om du uppfyller kriterierna så får du en ansökningsblankett tillsammans med en bedömningsblankett. Om du inte uppfyller kriterierna så får du bedömningsblanketten så att du kan se vilka kriterier som inte uppfylls.

Kan jag få förtur om jag tränar/rehabiliterar mig efter skada eller sjukhusvistelse?

För att kunna söka om förtur behöver du ha en bestående nedsättning som inte kan förbättras genom träning, hjälpmedel eller enklare anpassningar i bostaden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?