Till Karlskogas startsida

Barnrättsguiden

Alla barn upp till 18 år är rättighetsbärare - bärare av mänskliga rättigheter. Karlskoga och Degerfors arbetar aktivt för att uppfylla barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Denna guide är till för dig under 18 år, för anställda och förtroendevalda inom organisationerna samt för medborgare över 18 år.

Syftet med barnrättsguiden är att samla information och kunskap kring barnets rättigheter på ett och samma ställe samt att det ska vara lätt att göra rätt i arbetet med barnkonventionen!

Fakta om barnets rättigheter för dig under 18 år

Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land. I barnkonventionen kallas alltså både barn och ungdomar för barn. Alla har samma rättigheter och ingen får diskrimineras och du kan inte bli av med dina rättigheter oavsett vad som händer i ditt liv.

Sverige måste göra sitt allra bästa för att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet. Du har rätt att känna till dina rättigheter och vuxna är skyldiga att du får kunskap om vad det innebär. Barnkonventionen har fyra grundprinciper som säger att alla barn är lika mycket värda, att vuxna ska undersöka vad som är det bästa för barn, att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.

Här finns några tips på hur du kan lära dig med om dina rättigheter:

Fakta om barnets rättigheter för dig som är vuxen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn.

Enligt barnkonventionen är alla barn rättighetsbärare. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barn ska ses som kompetenta och handlingskraftiga samt erbjudas stöd och skydd vid behov.

Barnkonventionen är ett rättligt internationellt avtal som slår fast att barn är indivier med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men den finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och är lika värda.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.

Läs mer om barnkonventionen på barnombudsmannen.se Länk till annan webbplats.  

Barnets rättigheter via bildstöd

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Alla barn har rätt till kunskap om sina rättigheter

I barnkonventionen står det att alla barn ska känna till sina rättigheter. För att känna till sina rättigheter behöver barnet också förstå dem. Därför finns det här olika bildstöd om barnets rättigheter för att öka möjligheten att fler barn ska kunna förstå och kommunicera – om och genom sina rättigheter.

Barnrätt för alla innehåller allt från memori, samtalskartor till reflektionsuppgifter med bildstöd. Barnrätt för alla Länk till annan webbplats.  

Hjälpte informationen på denna sida dig?