Till Karlskogas startsida

Karlskogas barnrättsarbete

I Karlskoga vill vi tillsammans förflytta oss framåt för att stärka barnets mänskliga rättigheter och ett steg i taget omsätta barnkonventionen till verklighet.

Det krävs mod, vilja, förändring och nytänkande. Det krävs också att
vi vågar ta oss an en perspektivsförflyttning med fokus på barnet. Vara nyfikna på att det kan finnas nya sätt att se på lösningar som gynnar barnet och dess rättigheter. Vi ska våga se allt arbete som redan görs för barnets bästa. Den politiska viljeriktningen i Karlskoga kommun är att alla barn i kommunen ska få sina rättigheter tillgodosedda utifrån barnkonventionen. Därför pågår aktiva insatser för att systematiskt främja, skydda och respektera barnets rättigheter utifrån följande målområden som beslutats i Program för barnets rättigheter i Karlskoga kommun 2020-2024.

  • Beslutsfattare och medarbetare ska ha kunskap om barnets rättigheter och vad barnkonventionen innebär i praktiken
  • Beslutsfattare och medarbetare ska tillämpa barnkonventionen i praktiken i alla beslut,
    styrdokument, uppdrag och arbete som rör barn
  • Kommunens kommunikation och information anpassas med hänsyn till barn
  • Barn ska ges förutsättningar att ha kännedom och kunskap om barnets rättigheter
  • Barn ska ges förutsättningar att uttrycka och få sina åsikter respekterade

Fakta om barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och trädde i kraft i Sverige 2 september 1990. Den innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och är ett rättsligt bindande internationellt avtal för de länder som anslutit sig. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige

Hjälpte informationen på denna sida dig?