Till Karlskogas startsida

Häckar och buskage

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. Enligt plan- och bygglagen ska alla tomter skötas på ett sätt som inte ger upphov till några risker i trafiken och det ska vara fri sikt vid alla gatu- och vägkorsningar.

Vi sköter och klipper häckar och buskage på kommunal mark, men på din tomt är det upp till dig att se till att växtligheten inte skymmer sikten för trafikanterna. Här är några saker du kan tänka på när du klipper din häck.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Regler för hörntomt

På hörntomter ska häckar, mur eller plank inte vara högre än 0,8 meter över gatan och 0,7 meter över en eventuell gång- eller cykelväg. Detta gäller 10 meter åt vardera hållet från gatukorsningen.

Illustration av hörntomt som visar de gällande reglerna för buskars höjd vid hörntomt.

Regler för hörntomt intill gata.

Gång- och cykelväg mellan tomter

Har du en hörntomt med en gång- eller cykelväg mellan din och grannens tomt som korsar en gata, så ska häckar, mur eller plank inte vara högre än 0,8 meter över gatan och 0,7 meter över gång- och cykelvägen. Höjdbegränsningen gäller då 5 meter in på gång- eller cykelbanan och 10 meter på gatan.

Illustration av hörntomt som visar de gällande reglerna för buskars höjd vid vägkorsning och cykelbana.

Regler för hörntomt med en gång- och cykelväg mellan två tomter.

Utfart från tomten

Vid utfart bör du se till att dina växter, din mur eller ditt plank inte är högre än 0,8 meter över gatan och 0,7 meter över gång- och cykelväg

Detta gäller 2,5 meter åt vardera håll vid utfarten. Tänk också på att köra ut bilen långsamt och försiktigt.

Illustration som visar reglerna för buskarnas höjd vid utfart.

Regler för utfart.

Tomt intill gata

Du bör inte ha träd eller buskar som hänger ut över gång- och cykelväg eller gata. Gångare och andra trafikanter ska kunna passera utan att få grenar i ansiktet. Växtligheten på tomten får inte heller skymma sikten eller trafikmärken.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gång- och cykelväg: 3 m
  • Över körbana: 4,6 m
Illustration av häckar med rätt mått intill gata.

Regler för tomt som ligger intill gata.

Att tänka på

Det är viktigt att redan vid planteringstillfället tänka på placeringen av buskar och träd. Växter breder ut sig olika mycket beroende på vilken sort det är och vilken klimatzon den planteras i. Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 0,6 meter innanför tomtgräns.

Hjälpte informationen på denna sida dig?