Till Karlskogas startsida

Underhållsarbete och asfaltering

Arbetet med att reparera och förbättra våra gator och vägar i Karlskoga pågår kontinuerligt under året. Återställningar efter grävningar, igensättning av potthål samt ytsläpp genomförs löpande. Här kan du läsa mer om asfaltering och underhållsarbete i Karlskoga kommun.

Ytskador på asfalt

De flesta asfaltskador är ytsläpp och är inte lika djupa som ett potthål. Båda skadorna visar sig tydligast efter vintern då vatten letar sig in under vägskiktet och spränger sönder asfalten.

  • Definition potthål = En djupare skada i form av ett hål och asfalten fäster bra utan fräsning.
  • Definition ytsläpp = Grundare och bredare än ett potthål, dvs större yta. Ytsläpp är mycket svårare att laga och kräver fräsning för att få asfalten att fastna.

Inventering av potthål utförs proaktivt genom att kommunens egen personal visuellt tittar och lägger in potthålen via ett digitalt verktyg. Anmälningar kommer även in från medborgarna via servicecenter. Samtliga potthål som ska utföras samlas i det digitala verktyget. Potthålen åtgärdas löpande varje vecka under vår, sommar och höst. Vid större skador så som ytsläpp och sprickbildning planeras andra åtgärder in.

Då potthål uppkommer vartsomhelst i vårt vägnät och vi skall ta hand om dem snarast så går det inte att ta områdesvis om inte många inkommit i planeringen på ett samlat område.

Frågor och svar om underhållsarbete

Vad är ett potthål?

Vägens skick påverkas av många olika faktorer. Efter lång tid eller hård belastning kan ett så kallat potthål uppstå. Under vintern utvecklas ofta potthål när vatten tränger ner i asfalten och temperaturerna växlar mellan plus och minusgrader vilket gör att isen spränger sönder beläggningen och till slut skapar ett hål.

De senaste årens milda vintrar skapar ett ökat slitage på våra vägar vilket gör att det blir allt fler potthåll att laga, något som inte är unikt för Karlskoga utan många kommuner i mellan-Sverige står inför samma situation.

Vad är ett ytsläpp?

Ett ytsläpp är grundare och bredare än ett potthål, det vill säga en skada på en större yta. Ytsläpp är svårare att laga och kräver fräsning för att få asfalten att fastna.

Hur lagas potthål?

Potthål lagar vi oftast med varm asfalt. Vi rensar hålet från lösa stenar och annat som kan störa strukturen i själva massan och lägger i klister. Vi lägger sedan i asfaltsmassa och packar ihop det med en markvibrator. Vi lägger oftast på lite mer massa, så man får en liten förhöjning, eftersom det sjunker efter ett tag av trycket från trafiken som åker på vägen. Vi förseglar sedan kanten omkring med klister, för att inte något vatten ska komma ner mellan den nya och den gamla asfalten.

Hur lagas ett ytsläpp?

För att laga ytsläpp fräser vi bort asfalt så att hålet blir djupare. Det görs oftast med en asfaltsfräs. Därefter klistrar vi, lägger i asfaltsmassa och packar ihop det med en markvibrator. Vi lägger oftast på lite mer massa, så man får en liten förhöjning, eftersom det sjunker efter ett tag av trycket från trafiken som åker på vägen. Vi förseglar sedan hela ytan med klister, för att inte något vatten ska komma ner mellan den nya och den gamla asfalten.

När lagas potthål och andra ytskador på asfalten?

Vi börjar med akuta lagningar ordentligt när snö, is och tjäle har försvunnit, alltså under våren. Då lagas potthålen med kallasfalt eftersom asfaltsverken inte öppnat ännu. Potthålen åtgärdas sen löpande med mer hållbart material varje vecka under vår, sommar och höst. Vid större skador så som ytsläpp och sprickbildning planeras andra åtgärder in.

Hur prioriteras lagningsarbetet av potthål?

Varje vecka lagas akuta potthål för att undanröja risker för trafikanter. Vi påminner också om de allmänna varsamhetsreglerna, utifrån trafikförordningen, att det åligger trafikanten att anpassa hastighet och sätt att köra och röra sig i trafiken.

Har kommunen ansvar för alla vägar i Karlskoga?

Karlskoga kommun ansvarar för underhåll av vägarna där vi är väghållare. Trafikverket ansvarar för underhåll längs sina vägar (E18 inklusive på- och avfarter, Drottningvägen, Degerforsvägen, Österleden, Österviksvägen, Stolpängsvägen och Noravägen norr om Stolpängsvägen).

Vad kan jag göra om jag har uppmärksammat ett potthål?

Om någon upptäcker skador på vägen så kan det rapporteras in via felanmälan eller direkt till kommunens Servicecenter. Då får vi in det direkt i vårt kartsystem så att vi snabbt kan följa upp genom att åka dit och bedöma vilken typ av skada det är.

Kontakta oss – Servicecenter

Felanmälan

Arbete på våra vägar

I kartan finns information om vilka arbeten som pågår på gator och vägar i Karlskoga. E18, Drottningsvägen, Degerforsvägen och Österleden är Trafikverkts och dessa arbeten går via dem.

Karta - arbete på våra vägar Länk till annan webbplats.

 

Beläggningsarbeten 2024

Karlskoga kommuns satsar på beläggning av bilvägar och gång- och cykelvägar under de kommande sju åren. Planeringen för beläggningsarbetet är långsiktig där målet är att komma i kapp ett eftersatt underhåll och förbättra gator och vägar i hela kommunen.

Under våren påbörjas arbetet med asfalteringen och arbetet pågår fram till och med november om vädret tillåter. Vägar samt gång- och cykelbanor ses över varje år och ett större fokus kommer ligga på att asfaltera vårt huvudvägnät.

Planerade beläggningsarbeten 2024

Planen för beläggningsarbetet uppdateras löpande under året där fler områden tillkommer allteftersom de läggs in i tidsplaneringen. De områden som just nu är inplanerade och tidssatta hittar du i listan nedan.

Planerade beläggningsarbeten 2024

Väg / område


Planerad tidsperiod
för utförande

Typ av arbete

Nobelkrutsvägen

Klart

Fräsning och asfaltering

Selma Lagerlöfs väg

Klart

Fräsning och asfaltering

Lötgatan

Klart

Rivning yta samt asfaltering

Hertig Carls Allé

Klart, div små fix kvar

Rivning, fräsning, asfaltering

Tvärgatan

Klart

Fräsning och asfaltering

Snäckgatan

Klart

Fräsning och asfaltering

Sjögatan

Klart

Fräsning och asfaltering

Solgatan

Klart

Fräsning och asfaltering

Boängsvägen 5-7

Klart, div små fix kvar

Rivning yta samt asfaltering

Svetsarevägen (del)

Klar

Fräsning och asfaltering

Boängsvägen (södra delen)

Klar

Fräsning och asfaltering

Stolpetorpsvägen (Bråten skolan)

Klar

Klart

Korsning Molycke/saxlyckevägen

Klar

Fräsning, återställning och asfaltering

Svartviksvägen

V25-27 prel

Fräsning, återställning och asfaltering

Sibyllavägen

Aug-sep OH

Asfalttopp

Birgittavägen

Aug-sep OH

Asfalttopp

Häsängsvägen ytlagning

Klart

Ytlagning

Karlbergsvägen / Bondevägen

Prel juni

Fräsning och asfaltering

Filipstadsvägen Öst, körfil

V24-28 prel

Fräsning och asfaltering ytsläpp

Rektor Lindolmsväg, Del mot V205

V24-28 prel

Fräsning och asfaltering ytsläpp

Noravägen fr. norrleden norrut

Klart

Klart

Nobelkrutsvägen GCM

prel 2:a vecka juni

Nyläggning

Övre Tädgårdsgatan

Klar

Omläggning tidigare belagd

Mekanikergatan

Aug

Fräsning och asfaltering

Grundläggarevägen

V24-28 prel

Fräsning och asfaltering
Dianavägen

V25-28

justering samt asfaltering

Gunillavägen

V24-28 inväntar elarb.

justering samt asfaltering

Klaravägen

V24-28 inväntar elarb.

justering samt asfaltering

Saravägen

V22-25 pågår

justering samt asfaltering

Vegavägen

V22-25 pågår

justering samt asfaltering

Stolpetorpsvägen (del)

Klart

justering samt asfaltering

Bergmästarevägen

V21-26

justering samt asfaltering
Toppningar av nya vägarÅkerholmsvägen

Aaug

Asfaltering toppbeläggning

Sjöhagsvägen

Aug

Asfaltering toppbeläggning

Skogsbovägen, Espenäsvägen

Aug

Asfaltering toppbeläggning

Klokhetsvägen

Sept

Justering, läggning samt toppbeläggning

Kunskapsvägen

Sept

Asfaltering toppbeläggning

Lärdomsvägen del

Sept

Asfaltering toppbeläggning


Asfaltering

När asfalteringsarbete pågår behöver trafiken i vissa fall ledas om för att arbetet ska kunna utföras snabbare och säkrare. Skyltar på plats visar vad som gäller. I vissa fall kan vi också använda oss av trafikvakter eller ljussignaler för att kunna styra trafiken på området där arbetet utförs. En del arbeten kan genomföras kväll eller nattetid för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt.

På vissa gator behöver den gamla asfalten först fräsas eller rivas bort och höjdnivåerna justeras innan ny asfalt läggs på. Det gör att vissa sträckor kan ta längre tid, ibland upp till tre veckor.

Återställning efter grävningar

Arbete för att återställa efter grävningar utförs parallellt med beläggningsarbeten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?