Till Karlskogas startsida

Bidrag enskild väg

Ingressen är den inledande delen av en artikel. Dess uppgift är att sammanfatta artikeln genom att ta fram det viktigaste, och att locka till läsning av resten av artikeln. I tidningar och tidskrifter är ingressen vanligtvis ett stycke i fet stil mellan rubriken och brödtexten.

Vägsamfälligheter inom Karlskoga kommun kan ansökan om så kallat iståndsättningsbidrag. Bidraget är avsett för mer omfattande åtgärder som exempelvis byte av vägtrummor och broar, reparationer av broar, förstärkning av bärighet och trafiksäkerhetsåtgärder.

Bidraget ska täcka del av förstudie, projektering samt själva byggåtgärden. En förutsättning är att Trafikverket godkänt åtgärden som bidragsberättigad.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:
1. Vägnummer
2. Samfällighetens/samfällighetsföreningens namn
3. Kontaktperson, inklusive kontaktuppgifter
4. Utdrag från Bolagsverket som visar aktuell styrelses medlemmar samt protokoll från senaste konstituerande styrelsesammanträde.
5. Senast upprättade årsredovisning och årsmötesprotokoll för samfällighetsföreningen.
6. Redovisning av den åtgärd bidragsansökan avser inklusive den summa på vilket bidragsansökan grundas.
7. Trafikverket beslut om godkännande av statligt bidrag till den åtgärd bidraget avser.
8. Kontonummer för utbetalning
9. Kompletterande uppgifter som kan komma att efterfrågas i det enskilda ansökningsärendet.

Ansökan skickas till info@karlskoga.se

Vägbidrag

Du kan ansöka om kommunalt bidrag för underhåll av enskild utfartsväg från permanent bebodd fastighet inom Karlskoga kommun. Vägbidrag kan sökas om vägen är längre än 100 meter.

Du ansöker om bidrag i e-tjänsten "Kommunalt bidrag för enskild väg" och kan sedan följa ärendet på "Mina sidor".

Datum för ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast den sista februari innevarande år och gäller retroaktivt för föregående år. Det är en ny ansökningsomgång varje år, det innebär att du måste söka nytt vägbidrag för varje år.

Hjälpte informationen på denna sida dig?