Till Karlskogas startsida

Ansökan förskola eller pedagogisk omsorg

Barnomsorg är ett samlingsnamn för förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) och är till för barn mellan 1 och 5 år. Från och med hösten det år barnet fyller 3 erbjuds en avgiftsfri plats i förskolan om toalt 15 timmar per vecka - det kallas allmän förskola. Ditt barn får gå i allmän förskola även om du inte har behov av barnomsorg annars.

Vem har rätt till barnomsorg?

Förskola/pedagogisk omsorg erbjuds barn som har fyllt 1 år och är folkbokförda i Karlskoga kommun. Barnet får vara i förskola/pedagogisk omsorg under den tid du arbetar eller studerar och under eventuell restid. Är du arbetslös eller föräldraledig erbjuds 15 timmar i veckan.

Arbetsdagar då du har ett mycket begränsat behov av omsorg, exempelvis 1 timme, erbjuds möjlighet till placering om högst 3 timmar i samråd med personalen på förskolan/pedagogisk omsorg.

Plats kan också erbjudas utifrån barnets eget behov enligt skollagen 8 kap. 5§ och 7§. Beslut om plats tas då av rektor.

Ansöka om plats

Du ansöker till kommunal förskola/pedagogisk omsorg via e-tjänsten "Ansök om plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem" och placeras då i kö. Därefter får du en bekräftelse med posten. Ansök (om möjligt) fyra månader innan önskat startdatum. Du behöver inte ansöka mer än fyra månader i förväg eftersom det är vad kötiden maximalt tillgodoräknas.

Ansökan om plats kan göras när en familj avser att flytta till kommunen. Plats ges dock inte förrän barnet är folkbokfört i kommunen. Om barnet ska fortsätta vara folkbokfört i annan hemkommun läs mer under ”Barn i annan hemkommun" nedan.

I ansökan anger du bland annat önskat startdatum, önskad förskola, sysselsättning, antal timmar per vecka och eventuella särskilda behov.

Du som ansöker till förskola/pedagogisk omsorg kan välja mellan alla kommunens förskolor och pedagogisk omsorg.

Fritidshem ansöker du till det fritidshem på den skola barnet går/ska gå på. Önskar du sverigefinsk förskola så anger du det i din ansökan.

Omplacering

Byte av förskola beviljas inte under barnets första år inom förskoleverksamheten. Rektors bedömning av särskilda skäl kan innebära att denna riktlinje frångås.

Om du vill flytta ditt barn till en annan omsorgsform eller annan förskola kan du göra en ny e-ansökan först efter att barnet har börjat på förskolan/pedagogisk omsorg. Barnet ställs i omplaceringskö och då gäller inte 4-månadersgarantin. Vid önskemål att byta från en fristående förskola gäller omplaceringsreglerna.

Önskas omplacering på grund av att oro finns utifrån ditt barns vistelse på förskolan förutsätts att dialog först har förts med personalen. Detta för att hitta lösningar så att du som vårdnadshavare kan känna dig trygg med verksamheten. Om du utifrån det inte är nöjd tar du kontakt med rektor.

Kötid och placering

Vårt mål är att erbjuda en plats från det datum du som vårdnadshavare önskar. Om det är kö placeras barnen i turordning efter när anmälan kom in, dock tillgodoräknas max fyra månader. Garantitid på fyra månader kan inte ges till Humlans förskola & fritidshem och Humlan kväll.

Placering erbjuds så nära barnets hem som möjligt och vi strävar efter att erbjuda plats utifrån önskemål. Detta kan dock inte garanteras och beror på platstillgång och barngruppens storlek och sammansättning.

Vid erbjudande av placering på förskola tas hänsyn till nedanstående punkter utan inbördes ordning:

  • Barnets ködatum
  • Barngruppens storlek och sammansättning
  • Vårdnadshavares önskemål om en specifik förskola
  • Barnets folkbokföringsadress

Placeringsrutiner

8 kap. 8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.


8 kap. 14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.


8 kap. 15 § Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

Handläggningsordning

Vid erbjudande av placering på förskola gäller följande handläggningsordning:

  1. Syskonförtur till förskola där syskon är placerat (räknas en månad längre fram än övriga placeringar).
  2. Barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling
  3. Nyplaceringar
  4. Möjlighet till omplacering mellan enheter

Önskat placeringsdatum mellan vecka 25-32 skjuts fram till vecka 33 (efter sommaruppehållet) Inga nyplaceringar görs vecka 25-32.

När vårdnadshavarna fått erbjudande om plats och vill skjuta på inskolningen så är det godkänt max en månad men man betalar för platsen från och med det datum man har tackat ja till. Påbörjas inte inskolningen inom den månaden avslutas placeringen och man får ansöka om plats igen.

Tacka ja till plats

När du blir erbjuden en plats tackar du ja eller nej via e-tjänsten Svara på erbjudande. Om du tackar nej eller inte svarar på erbjudandet tas du ur kön. Du måste då göra en ny ansökan med ny garantitid på fyra månader.

Om du inte har blivit erbjuden plats på önskad förskola kan du välja att tacka ja till erbjuden plats och samtidigt välja att ställa ditt barn i omplaceringskö och då gäller inte 4-månadersgarantin.

Från och med det datum som vårdnadshavarna erhållit plats anses de som platsinnehavare och förbinder sig att betala för platsen.

Om du ställt dig i omplaceringskö så kan ditt barn tidigast omplaceras efter 12 månader om inte rektor bedömer att särskilda skäl föreligger.

Lämna inkomstuppgifter och schema

Innan barnet börjar skolas in ska du lämna inkomstuppgift. Det gör du via e-tjänsten Ändra inkomst. Schema lämnas in antingen innan inskolning via blankett som fås ihop med placeringsbeslutet eller i e-tjänsten Registrera schema i samband med inskolning.

Tillfälliga förändringar av schema kortare än en månad ska inte registreras i e-tjänsten. Om barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna ska ett gemensamt schema registreras. Du registrerar ditt barns schema i e-tjänsten Registrera schema.

Växelvist boende

Om ditt barn har växelvist boende vid delad vårdnad och båda vårdnadshavarna är i behov av barnomsorg så ska båda vårdnadshavarna göra varsin ansökan om plats till förskola/pedagogisk omsorg och delar då på platsen.

Om ditt redan har en plats i förskola/pedagogisk omsorg och ni som vårdnadshavare separerar ska ni fylla i blanketten Delad barnomsorgsplats samt uppdatera inkomstuppgifter och schema.

Barn i annan hemkommun

Om du flyttar från kommunen ska platsen sägas upp minst två månader innan. Platsen i förskola/pedagogisk omsorg kan nyttjas under hela uppsägningsperioden.

Barn som är, och ska fortsätta vara folkbokförda i annan kommun kan i vissa fall erbjudas plats i Karlskoga kommun om det finns särskilda skäl enligt skollagen (kapitel 8 §12). Särskild ansökan ska göras på blanketten Ansök om förhandsbesked förskola, pedagogisk omsorg, barn från annan kommun. Barnet kan endast ha plats i en kommun.

Det kan tillexempel gälla:

  • Barn i behov av särskilt stöd som önskar ta del av pedagogisk verksamhet som är anpassad efter barnets behov
  • Geografiska skäl, tillexempel om familjen bor nära kommungränsen eller om barnets vårdnadshavare arbetar i annan kommun.

En förutsättning är att hemkommunen har godkänt placering. Beslut tas av verksamhetschef.

Skyddade personuppgifter

Har vårdnadshavare efter beslut av skattemyndigheten beviljats adresskydd eller skyddad folkbokföring ska du meddela det i samband med ansökan om förskola/pedagogisk omsorg. Du kan inte ansöka via e-tjänster utan använder blanketten ansök till förskola, barnomsorg, familjedaghem och fritidshem och skickar den till angiven adress.

Du kan även ta direktkontakt med administratörer förskola via kommunens Servicecenter på telefon 0586-610 00.

Ansöka till fristående förskola/pedagogisk omsorg

Vill du att ditt barn ska gå på någon av de fristående förskolorna/pedagogisk omsorg ansöker du direkt hos dem.

Allmän förskola

Från och med hösten det år ditt barn fyller 3 erbjuds en avgiftsfri plats i förskolan på 15 timmar i veckan - det kallas allmän förskola. Allmän förskola gäller under perioden 15 september till 31 maj och gäller även barn vars vårdnadshavare inte har behov av barnomsorg i vanliga fall. Tid som erbjuds är 5 timmar per dag tisdag-torsdag inom ramen kl. 8.00-14.00. Inom den tidsramen får du välja en specifik tid, exempelvis 8.00-13.00, 8.30-13.30 eller 9.00-14.00.

Om ditt barn redan har en plats i förskolan och du har behov av barnomsorg mer än 15 timmar per vecka får du 35 % avdrag på din avgift under perioden 15 september till 31 maj. Övriga månader betalar du avgift enligt ordinarie taxa, det gäller även dig som till exempel är föräldraledig och väljer att inte säga upp ditt barns plats.

Information skickas med post under våren till alla vårdnadshavare som inte har barnomsorg sedan tidigare.

Olika form av placering

Allmän förskole-placering är på 15 timmar i veckan under perioden 15/9 till 31/5. Placeringen tar uppehåll 1/6 till 14/9 och då får inte ditt barn vara på förskolan. Placeringen är avgiftsfri.

Har du en plats på 15 timmar i veckan utifrån att du är föräldraledig/arbetslös har du också rätt till 15 avgiftsfria timmar i veckan men platsen tar inte uppehåll under sommaren och du betalar då avgift under perioden 1/6 till 14/9.

Om du som vårdnadshavare vill byta placering utifrån arbete/studier/föräldraledighet/arbetslöshet till allmän förskola ska du ansöka om det minst två månader innan. Om behov av plats uppstår igen innan perioden för allmän förskola startar 15 september så blir du efterdebiterad för sommarperioden.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?