Till Karlskogas startsida

Ändrad in- eller utfart

Önskar du ansluta eller ändra en in- eller utfart från din tomt till en allmän väg där Karlskoga kommun är väghållare behöver du ansöka om tillstånd för det.

Du behöver göra en tillståndsansökan om du önskar en ny in- utfart till din fastighet eller om du önskar ändra, exempelvis bredda eller flytta, befintlig utfart.

Det kostar inget att ansöka men sökande står för eventuella omkostnader som sänkning av kantsten, flytt av belysningsstolpar och liknande. I samband med ansökan görs ett besök på plats och du får veta uppskattad kostnad enligt dina önskemål.

Beslutet är giltigt i ett år från beslutsdatum. Det innebär att anslutningen till det kommunala vägnätet måste vara färdigt inom ett år. I de fall som detta inte uppfylls behöver en ny ansökan lämnas in.

Varje ansökan prövas individuellt och beslut baseras bland annat på hur trafiksäkerheten och driften påverkas.

Dessa kriterier måste alltid uppfyllas:

  • Du får ha en in- utfart per fastighet och den får maximalt vara 4.5 meter bred.
  • En ny väganslutning /utfart får inte försämra trafiksäkerheten på den allmänna vägen. Föraren ska ha fri sikt längs med den allmänna vägen och ska inte behöva köra ut i körbanan för att få tillräcklig sikt.
  • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0.8 meter höga i anslutning intill in- utfarten för att uppfylla kravet om god sikt.
  • Avståndet till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter.
  • Det ska finnas sikttrianglar om minst 2.5 meter x 2.5 meter.
  • Backning över cykelbana tillåts inte.
  • Backning över gångbana kan i vissa fall tillåtas.
  • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Utfarten behöver dessutom anpassas till befintliga förutsättningar utanför fastigheten. Utfarten behöver fungera väl ur stadens skötsel- och driftsynpunkt samt vara väl anpassad till gatans och stadsdelens karaktär.

Hjälpte informationen på denna sida dig?