Till Karlskogas startsida

Ekonomiskt bistånd

Den som inte själv kan försörja sig har rätt att söka ekonomiskt bistånd, också kallat försörjningsstöd, från den kommun personen är folkbokförd i.

I första hand ska du själv betala dina utgifter och omkostnader genom egna inkomster, såsom lön eller att sälja sådant som kan lösa din ekonomiska situation, till exempel en bil eller båt. Ekonomiskt bistånd kan ges när andra bidrag, så som sjukpenning, aktivitetsstöd, sjukersättning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd med mera, inte räcker till.

I samband med att du söker ekonomiskt bistånd får du också kontakt med en coach som följer dig och ger dig stöd i ditt arbete på väg tillbaka till egen försörjning.

Föräldrar är enligt lag försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyller 18 år eller avslutat gymnasiestudier, högst fram till dess de fyller 21 år.

För den som fyllt 66 år finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från Pensionsmyndigheten.

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Om du inte har en handläggare sedan tidigare behöver du ta kontakt med oss innan du skickar in en ansökan, eller senast inom tre arbetsdagar från det att din ansökan är inskickad. Du når oss via kommunens Servicecenter.

I det första samtalet får du information om ekonomiskt bistånd och svar på dina frågor. Vill du sedan ansöka om ekonomiskt bistånd kommer vi att behöva veta lite om din situation. Därefter kan vi boka in en tid för ett besök där vi tillsammans går igenom din ekonomi och får mer om din situation för att kunna utreda om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Alla uppgifter behöver styrkas på något sätt, till exempel med underlag från banken, Skatteverket och planering med Arbetsförmedlingen. När din ansökan är inlämnad och komplett så fattas ett beslut inom sju arbetsdagar.

En ansökan kan göras via kommunens e-tjänst eller via en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten får du till ditt första besök eller går att hämta i socialförvaltningens reception eller hos kommunens Servicecenter. Observera att din ansökan ska vara signerad av både dig och din eventuella medsökande.

I samband med att du lämnar in din ansökan ska du alltid styrka vad du gör för att närma dig en egen försörjning, genom att skicka med till exempel en närvarorapport eller en jobbsökarlista.

Gör du ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd behöver du inte lämna in handlingar så som kvitton, fakturor eller kontoutdrag men det är viktigt att du har alla dina handlingar i ordning. Detta eftersom du vid en eventuell kontroll kan behöva skicka in dem för att styrka uppgifterna i din ansökan.

Så räknar vi

Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning av ekonomiskt bistånd kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för att kunna få ekonomiskt bistånd. När vi räknar så utgår vi alltid från hela hushållets inkomster och utgifter.

Om du är gift eller sambo räknar vi med bådas inkomster och utgifter. Hushållets behov av ekonomiskt bistånd få vi fram genom att lägga ihop riksnormens belopp för alla familjemedlemmar med andra skäliga kostnaderna som hushållet har (till exempel hyra och el).

Inkomster som påverkar

I utredningen om ekonomiskt bistånd tas också hänsyn till tillgångar, till exempel pengar på banken, egen fastighet, bil, aktier och obligationer.

Inkomster som påverkar det ekonomiska biståndet är exempelvis:

Lön, A-kassa, aktivitetsstöd, studiemedel och studielån, pension, skatteåterbäring, sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, etableringsersättning med flera.

Hur mycket ekonomiskt stöd kan jag få?

Riksnormens nivåer för olika åldrar och familjetyper fastställs årligen av regeringen. Riksnormen omfattar budgetposter för personliga kostnader såsom livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hälsa och hygien, barn- och ungdomsförsäkring samt för gemensamma hushållskostnader som förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. Hos handläggare på socialförvaltningen eller på socialstyrelsen.se kan du ta reda på innevarande års riksnorm.

Så här räknar du ut ditt behov:

Tabell för uträkning av ekonomi och behov

+

Personliga och gemensamma kostnader i hushållet

+

Hushållets skäliga kostnader. Till exempel: hyra, el och fackavgift

-

Hushållets inkomster=

Hushållets behov av ekonomiskt bistånd


För vad kan du få ekonomiskt bistånd?

I normalfallet beräknas hushållets godtagbara kostnader utifrån utgifter för perioden som ansökan avser. Som godtagbara kostnader räknas dels de behovsposter som ingår i riksnormen (se ovan), dels behovsposter för livsföring i övrigt såsom barnomsorg, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring, akut tandvård, läkarvård, medicin på recept, begravning, hälso- och sjukvård, glasögon och hemutrusning.

Innan särskilda inköp av till exempel glasögon, hemutrustning eller tandläkarbesök är det bra att vända sig till sin handläggare eftersom biståndsbehovet kan behöva utredas innan inköpet.

Alla har alltid ett eget ansvar för sitt liv. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din egen försörjning.

Socialtjänstens coacher kan hjälpa dig att närma dig en egen försörjning. Tillsammans med den coach du tilldelas upprättas en planering för hur du ska närma dig egen försörjning. Du behöver delta i den planering som upprättas och de kompetenshöjande åtgärder som du anvisas för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Huvudregeln är att omfattningen på den kompetenshöjande insatsen/aktiviteten du ska delta i är på heltid, om du inte har annan sysselsättning som hindrar detta.

  • Är du arbetslös ska du även vara anmäld på Arbetsförmedlingen, vara aktivt arbetssökande och delta i åtgärder som av Arbetsförmedlingen anvisas dem som är arbetslösa. Att vara aktivt arbetssökande innebär att man söker arbete på heltid under hela månaden samt att man söker arbete brett både yrkesmässigt och geografiskt.
  • Är du studerande på SFI krävs det att du aktivt deltar i din planering via skolan.
  • Är du sjuk eller på annat sätt förhindrad att arbeta eller delta i annan sysselsättning ska du vara sjukskriven av läkare, om möjligt ha ett aktuellt läkarintyg och ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. I annat fall ska du ha ett förenklat intyg.

Tystnadsplikt och socialregister

All personal på socialkontoret har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till andra personer. Detta gäller även mot din familj om du är över 18 år.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd så registreras du i socialregistret och en personakt skapas för dig. I personakten förs journalanteckningar som du har rätt att begära ut och läsa. Socialregistret får bara användas av personal inom socialtjänsten samt för statistikuppgifter. Vissa andra myndigheter har också enligt lag rätt att ta del av uppgifterna.

Regler om återbetalning och bidragsbrott

Om du har lämnat felaktiga uppgifter eller om du på annat sätt orsakat att det ekonomiska biståndet har utbetalats med för högt belopp, kan du bli återbetalningsskyldig. Detta kan även gälla om socialtjänsten gör fel och betalar ut för mycket. Enligt bidragsbrottslagen är kommunen skyldig att polisanmäla misstanke om bidragsbrott.

Hjälpte informationen på denna sida dig?