Till Karlskogas startsida

Bidrag och stöd

I Karlskoga kommun är vi stolta över vårt rika föreningsliv och vill gärna uppmuntra till aktivitet, engagemang och nytänkande. Kommunen erbjuder ekonomiskt stöd till föreningar verksamma och registrerade i Karlskoga.

Barn- och ungdomsföreningar, sociala föreningar, kulturföreningar, funktionsnedsattas föreningar och uppdragsföreningar ansöker om årligt föreningsbidrag under perioden 1 juni - 1 oktober.

Studieförbund och SISU ansöker om årligt föreningsbidrag under perioden 1 juni - 31 oktober.

Inkommer en ansökan efter sista anmälningsdag görs ett avdrag av stödet enligt riktlinjen, Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället. Ansökan görs endast online.

För att kunna ansöka om föreningsbidrag behöver du först administrera din förening via föreningsadministrationen i föreningsregistret FRI. För frågor kring inloggning kontakta Karlskoga kommuns föreningskonsulent.

Extra föreningsbidrag kan sökas utöver ordinarie föreningsbidrag. Det är två ansökningstillfällen per år, senast 15 april samt senast 15 oktober.

Föreningsbidraget syftar till att främja ideell verksamhet, demokrati, inkludering, folkhälsa, jämställdhet och bidra till att Karlskoga ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i.

Det årliga föreningsbidraget ska bidra till:

 • ett aktivt kultur- och föreningsliv
 • barns och ungdomars möjlighet till en aktiv fritid
 • barnkonventionen och barnperspektivet skall vara vägledande för all barn- och ungdomsverksamhet upp till 18 år
 • utbildning och utveckling av föreningars verksamhet
 • ett säkert och tryggt föreningsliv

Omfattning

Föreningsbidraget ses ur ett helhetsperspektiv. Karlskoga kommun samverkar med det civila samhället genom att erbjuda stöd i form av kontanta bidrag och subventionerade lokalhyror till föreningarna. Det civila samhället är en arena där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen.

Stöd från övriga offentliga myndigheter och organisationer tas med i bedömningen. Verksamhetens omfattning och kostnader bedöms på grundval av verksamhetsberättelse med resultat- och balansrapport, revisionsberättelse, verksamhetsplan samt dialogträff mellan föreningen, politiker och tjänstepersoner från kommunen.

Dialogträffarna är framför allt politikernas och föreningarnas/studieförbundens forum.

Föreningsbidraget ska användas till:

 • att främja positiva fritidsmiljöer främst för barn, ungdomar och personer med funktionsvariation
 • att motverka utslagning, missbruk, brottslighet och social ensamhet
 • att främja folkhälsa, jämställdhet och mångfald i kommunen
 • att ge medborgarna goda möjligheter att delta i och/eller uppleva olika kultur- och fritidsaktiviteter
 • att utveckla ett säkert och tryggt föreningsliv

Krav för att få det årliga föreningsbidrag

För att en förening ska vara aktuell för föreningsbidrag ska följande allmänna grundvillkor vara uppfyllda;

 • ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kultur- och fritidsförvaltningen
 • bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla som följer föreningens stadgar
 • uppfylla de krav som föreningen fastställer genom sina stadgar och årsmötesbeslut
 • ha erhållit ett organisationsnummer från skatteverket
 • ha minst 10 aktiva medlemmar men dispens kan ges till förening som har mindre än 10 aktiva medlemmar under ett år
 • ta ut en egenavgift/medlemsavgift av föreningens medlemmar
 • bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar samt sitt säte i Karlskoga
 • ha en fungerande styrelse bestående av minst ordförande, kassör och sekreterare, men dispens kan ges under ett år
 • alla i en förening som kommer i kontakt med barn och ungdomar ska begära utdrag ur belastningsregistret
 • närvara på dialogträff
 • föreningen ska tillhöra någon av följande grupper: barn- och ungdomsföreningar, föreningar för olika funktionsvariationer, kulturföreningar, sociala/etniska föreningar, studieförbund och minoritetsföreningar.

Föreningar för olika funktionsvariationer innebär att man som sin huvudsakliga verksamhet stödjer människor med olika former av funktionsvariationer.

Kulturförening innebär att man genomför kulturarrangemang och aktiviteter.

Social förening innebär att man som sin huvudsakliga verksamhet stödjer människor som har, eller allvarligt riskerar att få, sociala problem och som annars kan komma att bli beroende av stöd från socialtjänsten.

Etnisk förening innebär att man som sin huvudsakliga verksamhet verkar för nyanländas integration i det svenska samhället. Föreningens syfte är att verka för att dess medlemmar ska integreras och inkluderas i det svenska samhället. Etniska föreningar är en form av social förening.

Studieförbund/RF SISU innebär att man som en avdelning, omfattande en eller flera kommuner, bedriver folkbildningsverksamhet inom Karlskoga kommun. Det finns inget krav på att huvud- organisationen ska ha sitt säte i Karlskoga, men redovisningen ska gälla verksamheten i Karlskoga.

Minoritetsföreningar innebär att man verkar för barn- och ungdomars utveckling av sin kulturella identitet. Sveriges nationella minoriteter är: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Föreningar kan inte ansöka om föreningsbidrag om den tillhör någon av följande kategorier:

 • ekonomiska föreningar
 • politiska föreningar
 • elevföreningar
 • stödföreningar (supporterklubbar med flera)
 • pensionärsföreningar
 • företagsklubbar/föreningar
 • riksföreningar
 • läns-/regionföreningar
 • nystartade föreningar (kortare tid än 6 månader)
 • föräldraföreningar
 • föreningar med endast seniorverksamhet

Ansökan

Ansökan om årligt föreningsbidrag görs digitalt via Karlskoga kommuns e-tjänster senast den 1 oktober och avser kommande kalenderår. Studieförbunden ska ansöka senast 31 oktober.

Ansökan ska innehålla:

 • verksamhetsberättelse från senaste årsmötet
 • resultatrapport och balansrapport från senaste årsmötet (specificerad ekonomisk redovisning för ungdomsverksamhet i de fall föreningen har både ungdoms- och seniorverksamhet)
 • revisionsberättelse från senaste årsmötet
 • verksamhetsplan för nästkommande år
 • redovisning av LOK-stöd (gäller endast idrottsföreningar)

Vid nyregistrerade föreningar ska en drogpolicy skickas in. För idrottsföreningar ska även en dopingpolicy skickas in. Uppgifter som ligger till grund för ansökan ska kunna styrkas av föreningen i minst 2 år efter det år som bidrag utgått.

Utbetalning av föreningsbidrag sker vid två tillfällen: januari och juni förutom för kulturföreningar där hela bidraget betalas ut i januari. Vid ofullständig inlämnad ansökan kan bidraget hållas inne tills ansökan är komplett.

Förseningsavgift

Sista ansökningsdag är 1 oktober. Om ansökan kommer in:
1-7 dagar för sent minskas föreningsbidraget med 10%
8-14 dagar för sent minskas föreningsbidraget med 50%.

Ansökan som inkommer mer än 14 dagar för sent, tas inte upp till förhandling. Kommunen påminner om ansökan om bidrag endast en gång under september.

Om ansökan kommer in för sent enligt ovan och föreningen kan visa att förseningen beror på omständigheter utanför föreningens kontroll eller om särskilda skäl föreligger, får kultur- och fritidsnämnden via bidragsutskottet besluta om skälig reducering eller att fullt stöd ska beviljas.

Revision

Kommunen genomför en årlig revision av ett antal slumpmässigt utvalda, eller på förekommen anledning uppmärksammade, föreningar. Förening som beviljats och tar emot bidrag medger därigenom att kommunen har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar, så att dessa kan granskas på ett sätt som kommunen bestämmer. Skyddet för den enskildes personliga integritet får dock aldrig eftersättas.

Beslut om föreningsbidrag

Kultur- och fritidsnämndens bidragsutskott fattar beslut om föreningsbidrag, dokumenteras med ett skriftligt beslut.

Beslutet omfattar vanligtvis ett år, i undantagsfall kan beslutet avse två år.

Om ett beslut inte kommer till stånd och kommunen och föreningen är oense om bidragets storlek och/eller innehåll, gäller kommunens beslut. Det går inte att överklaga kommunens slutliga beslut.

Kommunen kan besluta att avstänga förening från kommunalt föreningsbidrag

Beslut kan sägas upp, om medlem i förening eller föreningen inte följer de regler som är beslutade av kommunen. Det kan gälla exempelvis:

 • droger/doping där medlem uppvisat positivt dopingprov och föreningen inte åtgärdar problemet efter påpekande från kommunen
 • där medlemmar särbehandlas och inte får delta på lika villkor som övriga föreningsmedlemmar
 • vid inlämnande av medvetet felaktiga uppgifter

Som förening i Karlskoga kan du söka ett extra föreningsbidrag utöver det ordinarie årliga föreningsbidraget som vanligtvis söks.

För att kunna ansöka om det extra föreningsbidraget är kriteriet att ansökan ska gälla specifika satsningar (ej för ordinarie drift). Det är två ansökningstillfällen per år, senast 15 april samt senast 15 oktober och samtliga ansökningar kommer att behandlas av kultur- och fritidsnämnden.

Vid beslut kommer nämnden att främja ansökningar som har för avsikt att arbeta med utvecklingsarbete inom nedanstående områden:

 • aktivt motverka diskriminering
 • mer jämställda föreningar
 • integrationsarbete

Föreningar som beviljas extra föreningsbidrag ska under nästkommande år återrapportera till kultur- och fritidsförvaltningen hur medlen har använts. Redovisning av erhållet föreningsbidrag görs via e-tjänsten "Redovisning av extra föreningsbidrag".

Ansökan för extra föreningsbidrag skickas in via e-tjänsten "Ansökan om extra föreningsbidrag"

Hjälpte informationen på denna sida dig?