Till Karlskogas startsida

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har svårt att tänka abstrakt, det vill säga förmåga att i tankarna göra beräkningar och tänka ut konsekvenser. Det tar längre tid att lära och att förstå olika saker. Däremot finns samma behov av trygghet och kärlek, men ibland ett annat sätt att uttrycka sina känslor på.

Träning och möjligheter att få nya erfarenheter och upplevelser gör att den som har en intellektuell funktionsnedsättning kan förbättra vad hen kan och hur hen kan vara delaktig inom olika områden. Intellektuell funktionsnedsättning är inte någon fysisk eller psykisk sjukdom. Den går inte att bota, men man kan kompensera för funktionsnedsättningen med goda rutiner och ibland med hjälpmedel. I Sverige har ungefär en person av hundra en intellektuell funktionsnedsättning

Egen läroplan

Anpassad grundskola är nio år och har en egen läroplan som alla lärare följer. Där står det vad eleverna ska lära sig i varje ämne. Några av ämnena i anpassad grundskola är svenska, matematik, musik, bild, engelska och slöjd. Andra exempel är motorik och vardagsaktiviteter.

I anpassad grundskola får eleverna utbildning som i grundskolan men lärarna anpassar undervisningen efter elevernas behov.

Utredning inför mottagande

Ett mottagande i anpassad grundskola föregås alltid av en utredning för att säkerställa elevens rätt till anpassad grundskola. Denna utredning består av fyra delar: medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social utredning. Vårdnadshavarna måste därefter ge sitt medgivande till att eleven ska gå i anpassad grundskola. En utredning kan påbörjas på initiativ från vårdnadshavare eller personal i skolan. Kontakta gärna rektor för anpassad grundskola om du har frågor om verksamheten eller eventuell placering av ditt barn.

Förutom elever med intellektuell funktionsnedsättning har barn och ungdomar som fått ett betydande begåvningsmässigt funktionshinder på grund av yttre våld eller sjukdom rätt att gå i anpassad grundskola om de inte kan nå de kunskapsmål som gäller för grundskolan.

Inriktning ämnesområden

Här vänder vi oss till de elever med en måttlig eller grav funktionsnedsättning som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassad grundskolas ämnen. Vi har fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Anpassad grundskola i Karlskoga finns på tre skolor:

  • Anpassad grundskola, inriktning ämnesområden årskurs 1-9, Aggerudsskolan
  • Anpassad grundskola årskurs 1-6, Sandviksskolan
  • Anpassad grundskola årskurs 7-9, Österledskolan

Kontaktuppgifter

Träningsskolan åk 1-9 (Aggerudsskolan)

Telefonnummer: 070-416 12 73

Anpassad grundskola åk 1-6 (Sandviksskolan)

Anpassad grundskola åk 7-9 (Österledskolan)

Telefonnummer: 0586-612 14 och 070-416 27 78

Namn: Josefin Cannehag

Titel: Rektor

E-post: josefin.cannehag@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?