Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Förskoleklass

Förskoleklass är en skolform för sexåringar och ingår i den kommunala skolverksamheten. Den finns på de flesta grundskolor som har lågstadieklasser. Förskoleklassen stimulerar varje elevs utveckling och lärande och förbereder dem för fortsatt utbildning i grundskolan. I förskoleklass i Karlskoga kommun lägger vi stort vikt vid elevernas språkutveckling.

I Karlskoga kommun erbjuds alla barn som fyller sex år under året en plats i förskoleklass. Förskoleklassen är från och med höstterminen 2018 obligatorisk och året fungerar som en brygga mellan förskolan och grundskolan.

Förskoleklassen är avgiftsfri. Förskoleklassen följer skolåret och startar samma dag som grundskolan. Verksamheten pågår måndag till fredag och under året ligger studiedagar och lov som sammanfaller med skolans studiedagar och lov.

Efter årsskiftet det år ditt barn fyller 6 år får du ett brev med erbjudande om förskoleklass på en kommunal skola i närheten av där ni bor.

 

Barnomsorg utöver förskoleklassen

Om du är i behov av barnomsorg utöver den tid ditt barn är i förskoleklassen kommer du att erbjudas plats i fritidshem, det gäller även barn som idag har plats i pedagogisk omsorg. Verksamheten sker i förskoleklassens lokaler, vardagar 06.00-18.00. Fritidshem i anslutning till förskoleklassen är avgiftsbelagd enligt gällande taxa.

Skolskjuts

Om ditt barn enbart deltar i förskoleklassen kan barnet ha rätt till skolskjuts. Detta gäller barn som har längre än 3 km till förskoleklassen eller som uppfyller något av de andra kriterier som gäller för skolskjuts. Barnet har inte rätt till skolskjuts om det deltar i skolbarnsomsorg på heltid.

Om ni önskar placering vid annan skola än den kommunen erbjuder kan rätten till kostnadsfri skolskjuts upphöra.

Önskemål om skola

Skolplaceringen inför förskoleklass sker först och främst utifrån vårdnadshavarnas önskemål, även om kommunen ger ett förslag på en skola (erbjudande) utifrån barnets folkbokföringsadress. Alla barn har dock lika stor rätt till en så nära skolplacering som möjligt. Alltså måste kommunen sammanväga alla barns lika rätt.

Om det skulle uppstå en situation där många önskar samma skola så sker ett urval baserat på barnens rätt att gå på den aktuella skolan. Urvalet sker enligt en princip som kallas relativa närhetsprincipen. Det som räknas är skillnaden i gångväg till den önskade skolan jämfört med avståndet till den alternativa skola som ligger närmast elevens hem. Barnets avstånd ställs alltså i relation till andra barns avstånd. Detta avgör vilket barn som har störst rätt att gå på en viss skola. Med andra ord: Ju mer eleven skulle förlora på att inte få en plats i den önskade skolan i relation till andra barn med samma önskemål, desto större rätt har barnet att gå i den önskade skolan. Detta kan i slutändan resultera i att den beslutade skolan inte alltid blir skola som ligger allra närmast hemmet.

På grund av särskilda skäl kan vissa barn ha förtur till en viss skola. Att syskon eller kompisar går på önskad skola är inte skäl som ger förtur. Vi försöker så långt som möjligt tillgodose allas önskemål om skolplacering, även om det i vissa fall inte är möjligt. I skollagen 9 kap. 15 § finns bestämmelser om placering i förskoleklass och om önskemål att välja skola. Du hittar skollagen på Skolverkets webbplats.

Om en placering på en skola ger kommunen betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter har kommunen rätt att avvika från relativa närhetsprincipen och föräldrars önskemål.

Överklagan

Har du fått avslag på din ansökan om att byta till annan skola än den erbjudna kan du i vissa fall överklaga beslutet.

Om avslaget beror på att placeringen orsakar betydande organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för kommunen kan beslutet överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagan sker skriftligt till Karlskoga kommun och ska innehålla datum, hur du vill ändra beslutet, argument för ändringen samt din underskrift.

Om beslutet grundas på närhetsprincipen går det inte att överklaga hos Skolväsendets överklagandenämnd. Däremot kan själva beslutsfattandet prövas i förvaltningsrätten. Där prövas om beslutet tagits på korrekt sätt men beslutets innehåll prövas inte.

Överklagan skickas till:

Karlskoga kommun
10 Skolförvaltningen
691 83 Karlskoga.

Överklagan ska vara kommunen tillhanda senast 3 veckor efter att du mottagit beslutet. Läs mer om hur du överklagar på överklagandenämndens webbplats

Överklagandenämnden, overklagandenamnden.se Länk till annan webbplats.

Bosatt i annan kommun

Du som bor i en annan kommun och vill ha plats i förskoleklass i Karlskoga ansöker via blanketten "ansökan till kommunal grundskola i Karlskoga kommun".

Hjälpte informationen på denna sida dig?