Till Karlskogas startsida

Ansökan om medel till sommarlovsaktiviteter

Karlskoga kommun satsar pengar för att kunna erbjuda aktiviteter och vi hoppas att ni vill vara en del av denna satsning som vi hoppas ska ge barn och unga en glad, kreativ och trygg sommar. Föreningar och arrangörer kan söka ekonomiska medel för att anordna aktiviteter för barn och unga.

Aktiviteten ska vara kostnadsfri och vända sig till barn och ungdomar mellan 6–20 år.
Vårt mål är att få till en bra mix av roliga aktiviteter för olika åldrar. Urvalet sker därför utifrån vissa krav och kriterier.

Sista ansökningsdag

Den sista ansökningensdagen om medel till sommarlovsaktiviteterna är 30 maj. Efter sista ansökningsdag går det med andra ord inte att söka några fler medel till årets sommarlovsaktiviteter.

Enligt våra riktlinjer ska aktiviteten/aktiviteterna:

 • Genomföras i Karlskoga kommun (eller utgå från Karlskoga).
 • Vara kostnadsfri för alla deltagare.
 • Riktas till barn och unga mellan 6 och 20 år (du kan välja en viss målgrupp, till exempel 6–9 år).
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • Stimulera både tjejer och killars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • Genomföras så att alla barn/unga behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.
 • Genomföras på olika områden i Karlskoga för att på så sätt nå fler barn (du kan välja ett visst område).
 • Annonseras på kommunens sida för lovaktiviteter.
 • Trygghetsskapande.

Värdegrund för sommarlovsaktiviteter

För att kunna söka medel för sommarlovsaktiviteter 2022 vill vi att ni tar hänsyn till Barnkonventionen (som blev lag 2020) och i första hand följande artiklarna 2, 3, 6, 12, 19, 31.

Arbeta ur ett barnrättsperspektiv.

Värdegrund för sommarlovsaktiviteter

 • Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Både tjejer och killar ska behandlas på samma sätt. Ingen får diskrimineras.
  Sommarlovsaktiviteter för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa barnkonventionen. 
 • Artikel 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
  Sommarlovsaktiviteter ska vara lekfulla, allsidiga och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.
 • Artikel 19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling.
  Sommarlovsaktiviteter ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.
 • Artikel 3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
  Sommarlovsaktiviteter för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.
 • Artikel 6. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  Sommarlovsaktiviteter ska lära för livet.
 • Artikel 31. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.
  Sommarlovsaktiviteter ska bidra till ökad lek och fysisk aktivitet men även vila.

Urval och krav

Vid urval och beslut tar Karlskoga kommun hänsyn till:

 • Om ansökan är komplett
 • Om budgeten och bemanningen är rimlig
 • Hur er ansökan beskriver vilka mål ni vill uppnå
 • Hur ni säkerställer att målen uppnås
 • Innehållet i andra ansökningar. Vi ser till helheten och bredden av valda aktiviteter.
 • Stöd till utrustning kommer att bedömas från fall till fall
 • Utrustningen som stöd utbetalas till skall kommunen kunna få tillgång till och använda i andra aktiviteter med eller utan hjälp av föreningen.

Krav på föreningen

Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha organisationsnummer. Föreningen ska ha antagit stadgar och ha styrelse och revisorer som valts av medlemmarna enligt demokratiska principer. Det ska finnas ett bankgiro eller plusgiro registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska vara ideell samt politiskt och religiöst obunden.

Föreningen ska dela principerna om den demokratiska rättsstaten och de mänskliga rättigheterna samt ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt principer som främjar demokrati, jämställdhet och likabehandling i verksamheten.

Föreningen ska ha en dokumenterad verksamhet sedan minst ett år tillbaka av att genomföra aktiviteter för barn och/eller ungdomar i Karlskoga kommun.

Karlskoga kommun kan hålla inne eller återkräva bidraget om:

 • Föreningen inte följer dessa regler.
 • Felaktiga uppgifter lämnats i ansökan eller redovisning.
 • Om det skett väsentliga avsteg från vad som uppgivits i ansökan utan godkännande av förvaltningen.
 • Om planerad verksamhet som bidrag beviljats för inte genomförts.
 • Om verksamheten inte redovisas inom utsatt tid.

Ansökan och slutrapport om medel till avgiftsfria sommarlovaktiviteter för barn och unga 6 - 20 år i Karlskoga

Vår målsättning är att kunna erbjuda aktiviteter under samtliga sommarlovsveckor, så av erfarenhet är behoven störst under juli och början av augusti, men givetvis ska alla veckor fyllas med olika möjligheter. En förutsättning för er aktivitet är att den ska vara kostnadsfri för deltagaren.

Verksamheter och föreningar som ansökt om medel ska lämna en slutrapport senast den 30 september för att utbetalning ska genomföras.

Hjälpte informationen på denna sida dig?