Till Karlskogas startsida

Avgifter

När ditt barn går i fritidshem betalar du en avgift för platsen. Avgiften baseras på antal barn i hushållet och på er sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt).

Den högsta avgiftsgrundande inkomsten är 54 830 kronor (2023) och 56 250 kr (2024). Eftersom taket i maxtaxan anges per månad tas avgift ut för 12 månader per år.


Avgifter från 1/1 2024. Karlskoga kommun följder de indexförändringar som Skolverket beslutar.

Avgifter från 1 januari 2024

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Skolbarnomsorg, fritidshem

2% max 1 125 kr

1% max 563 kr

1% max 563 kr

Ingen avgift


Avgifter från 1/1 2023. Karlskoga kommun följder de indexförändringar som Skolverket beslutar.

Avgifter från 1 januari 2023

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Skolbarnomsorg, fritidshem

2% max 1 097 kr

1% max 548 kr

1% max 548 kr

Ingen avgift

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i familjen som alltid beräknas som barn nummer 1. Taket i maxtaxan per månad kan inte överskridas.

Avgiften betalas via faktura varje månad och det finns möjlighet att få den som e-faktura. Du kan också betala via autogiro.

Särskild taxa gäller för helg- och nattomsorg på Humlan Natt och Dag, kontakta placeringsassistenterna för mer information.

Hur beräknas avgiften?

Med hushåll avses ensamstående/gifta/sammanboende. Du ska redovisa alla inkomster som är skattepliktiga, alltså även skattepliktiga ersättningar, stöd och bidrag.

I de fall ena maken/makan/sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap.

För familjehemsplacerade barn räknas familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive familjehemsarvodet som avgiftsgrundande inkomst.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

 • Lön, ob och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (inte barnpension)
 • Livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst, den skattepliktiga delen)
 • Föräldrapenning (inte barnbidrag)
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Sjukersättning/tidsbegränsad sjukersättning/aktivitetsersättning (från Försäkringskassan)
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning (dagpenning)
 • Ersättning vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder (arbetsmarknadsstöd/aktivitetsstöd)
 • Konfliktersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera.
 • För egna företagare är det överskott som ska tas med i hushållets bruttoinkomst. Det innebär att skattemässiga reserveringar inte ska ingå i underlaget. Det är således bara den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst.

Lämna inkomstuppgift

Du ska lämna anmälan om inkomst innan barnet börjar i fritidshem och/eller på begäran av kommunen. Det gör du via via e-tjänsten Ändra inkomst.

Du som vårdnadshavare är även skyldig att uppge alla förändringar som kan påverka avgiftens storlek, till exempel ändrad inkomst för någon i hushållet eller ändrade familjeförhållanden (om du blir sambo eller ensamstående).

Karlskoga kommun förbehåller sig rätten att kontrollera inkomsten mot Försäkringskassan, Skatteverket och arbetsgivaren och har rätt att efterdebitera i tre år om felaktiga uppgifter har lämnats.

Om vårdnadshavare inte lämnar inkomstuppgift inom föreskriven tid beräknas avgiften utifrån maxtaxa. Lämnande av felaktiga uppgifter kan leda till rättsliga åtgärder.

Gemensam vårdnad - delad barnomsorgsplats

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende då båda vårdnadshavarna är i behov av barnomsorg är båda platsinnehavare. Barnet har en plats men vårdnadshavarna får varsin faktura. Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll men den sammanlagda avgiften för barnet får inte överstiga maxtaxan.

Om bara den ena vårdnadshavaren har behov av barnomsorg betalar den för hela platsen oavsett vistelsetid.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?