Till Karlskogas startsida

Bregården 2:90 - Melkaplan

Samrådstid: 5 april - 24 maj 2024

Ärendenummer

SBN 2023-00222

Samrådstid

5 april - 24 maj 2024

Planområde

Planområdet är beläget i Karlskogas västra del och omfattar en grönyta som i dagsläget bl.a. används för fotbollsändamål.

Syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för skola men om bostäder, kontor och centrumverksamheter blir aktuellt ska detaljplanen även tillåta sådan bebyggelse. De befintliga träden längs med de omkringliggande gatorna ska bevaras i så stor omfattning som möjligt.

Planhandlingar

Synpunkter senast 24 maj 2024

Synpunkter ska framföras skriftligt till:

Samhälle och serviceförvaltningen
Plan och geodataenheten
Skrantahöjdsvägen 35
691 83 Karlskoga

Eller skicka in dina synpunkter via mejl info@karlskoga.se

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd eller granskning av detaljplanen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Karlskoga kommun.

Läs mer om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du anger följande:

- detaljplaneförslagets ärendenummer SBN 2023-00222 eller detaljplanens namn
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?