Till Karlskogas startsida

Den här sidan är en del av Karlskoga kommuns nya översiktsplan.

Vår nya översiktsplan

Om den nya översiktsplanen

En översiktsplan är en viktig pusselbit för kommunens långsiktiga utveckling. Den ger en vägledning för hur mark- och vattenområden, samt bebyggd miljö, ska användas, utvecklas och bevaras i framtiden. Varje kommun är unik och har olika förutsättningar och utmaningar att ta hänsyn till i sin översiktsplanering. Därför är det viktigt att arbetet med översiktsplanen sker i nära samverkan med kommuninvånarna och andra berörda parter.

En väl utformad översiktsplan tar hänsyn till flera aspekter, såsom samhällsutveckling, miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Planen beskriver prioriteringar och förutsättningar för detaljplanering och andra beslut som rör fysisk planering. Det är också viktigt att översiktsplanen tar hänsyn till riksintressen och miljökvalitetsnormer, samt allmänna intressen och avvägningar som behöver göras när det finns intressen som står emot varandra.

Genom översiktsplanen skapas en helhetsbild som ger kommunen en möjlighet att ta hänsyn till framtida behov och förutsättningar för våra medborgare. Det är också viktigt att översiktsplanen är aktuell och att den kontinuerligt utvärderas och uppdateras. Kommunfullmäktige har en viktig roll i att säkerställa att översiktsplanen är aktuell och att kommunen fortsätter sitt arbete med översiktsplanering på ett sätt som tar hänsyn till våra medborgares behov och önskemål.

Så här arbetar vi med den nya översiktsplanen

Vi på Karlskoga kommun är stolta över att vi arbetar utifrån Boverkets översiktsplansmodell 2.1 för att ta fram vår nya plan. Den nya översiktsplanen är uppdelad i tre huvuddelar; utvecklingsinriktning, mark- och vattenanvändning, samt riksintressen och andra värden. Genom att använda denna modell kan vi säkerställa att vår översiktsplan är strukturerad och lätt att följa, även för de som inte är insatta.

Innehållsmässigt bygger vår nya översiktsplan vidare på Karlskoga kommuns befintliga översiktsplan från 2011, men med uppdateringar för att spegla dagens utmaningar och möjligheter. Vi är övertygade om att vår nya översiktsplan kommer att hjälpa oss att utveckla vårt samhälle på ett hållbart sätt och möta våra medborgares behov.

Den nya översiktsplanen kommer att finnas tillgänglig i två olika format; som en pdf-version och som en digital översiktsplan på Karlskoga kommuns hemsida. Den digitala översiktsplanen är särskilt intressant då kartlager kan grupperas på olika sätt, och det finns ytterligare kartlager med information som inte inryms i den tryckta versionen. Detta gör att medborgare kan interagera med vår översiktsplan på ett sätt som passar dem bäst, vilket är en av de många fördelarna med att ha en digital översiktsplan.

Vi ser fram emot att dela vår nya översiktsplan med våra medborgare och arbeta tillsammans med dem för att skapa ett samhälle som är hållbart, inkluderande och trivsamt.

Status just nu

Just nu pågår en omfattande och engagerande process för att ta fram vår översiktsplan. Vi har involverat ett stort antal personer, inklusive tjänstepersoner och chefer från kommunens olika förvaltningar och bolag, samt en politisk referensgrupp, för att säkerställa att vi har en bred förståelse för våra medborgares behov och önskemål.

Vi har redan haft flera arbetsmöten på olika teman, både internt och externt, och dessa har varit mycket givande. De har hjälpt oss att identifiera vad som är viktigt för våra medborgare och att säkerställa att vårt arbete riktar sig mot deras behov och önskemål.

Inom kort kommer vi att genomföra en digital kartdialog och ett tidigt informellt samråd. Dessa aktiviteter kommer att ge oss värdefulla insikter som kommer att hjälpa oss att fastställa översiktsplanens inriktning. Vi är mycket glada över att ha möjlighet att samarbeta med våra medborgare på detta sätt och vi är säkra på att det kommer att leda till en mer välgrundad och relevant översiktsplan.

Genom denna process strävar vi efter att skapa en översiktsplan som är väl förankrad i vårt samhälle och som tar hänsyn till våra medborgares behov och önskemål. Vi är övertygade om att detta kommer att bidra till att förbättra vårt samhälle på ett meningsfullt sätt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?