Till Karlskogas startsida

Varfågeln 1 m.fl. Pärlgatan

Granskningshandlingar

Ärendenummer SBN 2019-00183

Planprocessen

Planförslaget är i dagsläget ute på tredje granskningen. För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Samtliga synpunkter som tidigare inkommit under samrådet (1 juli - 26 augusti 2020), granskning ett (29 september 2021) och granskning två (7 oktober 11 november 2021) är fortfarande en del av planhandlingarna. Det är därför inte nödvändigt att lämna samma synpunkter igen. Kommunen har besvarat dessa synpunkter i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande som ligger som bilagor till detaljplanen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på del av fastigheten Varfågeln 1 samt justera utnyttjandegraden på fastigheten Flugsnapparen 11. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för parkering inom fastigheten Bregården 2:77, därtill ingår delar av Pärlgatan samt Skolgatan.

Planhandlingar

Utställningsplatser

  • Utställt på Biblioteket på Kyrkbacken 9, 691 31, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 08:00 - 19:00. Fredag 08:00 – 18:00. Lördag 10:00-15:00 (Stängt lördagar i juli). Söndag stängt.
  • Samhälle och Serviceförvaltningens entré på Skrantahöjdsvägen 35, 691 42, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 07:30 -16:00. Fredag 07:30 – 14:00. OBS! Samhälle och serviceförvaltningen har stängt mellan 1 juli till 12 augusti 2024.

Ändringsförslaget går även att få ut genom att mejla till info@karlskoga.se

Synpunkter senast 3 maj 2024

Synpunkter ska framföras skriftligt till:

Samhälle och serviceförvaltningen
Plan och geodataenheten
Skrantahöjdsvägen 35
691 83 Karlskoga

Eller skicka in dina synpunkter via mejl info@karlskoga.se

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd eller granskning av detaljplanen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Karlskoga kommun.

Läs mer om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du anger följande:

- detaljplaneförslagets ärendenummer SBN 2019-00183 eller detaljplanens namn
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.


Hjälpte informationen på denna sida dig?