Logotyp för Karlskoga kommun

Jobba som lärare i Karlskoga kommun

För dig som vill arbeta för att ge barn och elever verktyg som hjälper dem att förstå och hitta rätt i både nutid och framtid.

I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu - därför söker vi dig som är förskollärare eller lärare att utvecklas tillsammans med oss!

I Karlskoga har du alltid nära till både vacker natur och högteknologisk industrinäring. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa.

Inom förskolan och skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen till ett meningsfullt arbete där Du verkligen gör skillnad!

Vill du jobba som förskollärare eller lärare hos oss? Välkommen med din ansökan!

Här hittar du lediga lärarjobb: Jobba som lärare hos oss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor kontaktar du Servicecenter som sedan hänvisar dig vidare till respektive rektor eller verksamhetschef.
Telefon: 0586-610 00
E-post: info@karlskoga.se

Jobba som förskollärare

Vi behöver fler förskollärare som hjälper oss stoppa de onda rymddinosaurierna från att attackera bondgårdar här i Karlskoga. Det är naturligtvis inte allt du kommer göra. Du får tillsammans med kloka kollegor driva den metodiska utvecklingen framåt – ibland med stora kliv, ibland med små vardagliga steg. Vi erbjuder nämligen
en arbetsplats där både barn och medarbetare får växa och där vi möter barnen på ett fördomsfritt, äkta vis: där de befinner sig just idag. I detta ögonblick. Med blicken riktad mot framtiden.

Att jobba som förskollärare i Karlskoga kommun innebär att du är anställd inom Skolförvaltningen som leds av Barn- och Utbildningsnämnden.

I Karlskoga kommun finns 27 kommunala förskolor, en pedagogisk omsorg, två öppna förskolor, varav den ena är introduktionsförskola. Dessa är uppdelade på nio förskoleområden som vart och ett leds av en förskolerektor.

Som förskollärare i Karlskoga kommun har du cirka 400 kollegor utspridda på olika förskolor runt om i kommunen.

Här kan du läsa mer om våra förskolor i Karlskoga kommun: Karlskoga kommuns förskolor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Likvärdig förskola

Alla barn ska erbjudas en livärdig förskola. Grundtanken på en förskola i Karlskoga är:

 • En barngrupp
 • Ett arbetslag
 • Samarbete/samsyn över förskolorna

Utifrån det fördelas barn och personal utifrån behov, kompetens mm.

SKA - Systematiskt Kvalitetsarbete

Utifrån förskolans prioriterade mål planerar, genomför, reflekterar och analyserar pedagogerna arbetet för att utveckla undervisningen. Under året sker delårsavstämningar och i slutet av läsåret skrivs en Verksamhetsberättelse.

Flertalet handlingsplaner finns som stöd i det Systematiska kvalitetsarbetet tillexempel Barnhälsoplan, Språkplan och Aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Enkäter genomförs med barn, vårdnadshavare och medarbetare.

BUN plan 2021-2024

Barnens bästa skola - Strategier framtagna av politiker och Skolförvaltning.

Prioriterade mål 2023-2024

 • Omsorg, utveckling och lärande
 • Språk och kommunikation
 • Delaktighet och inflytande
 • Demokrati

Utifrån de prioriterade målen planerar förskolorna utifrån sina förutsättningar, behov och utvecklingsområden, hur de ska få en ökad måluppfyllelse och ge varje barn möjlighet till utveckling och lärande.

Normer och värden

Värdegrunden: Positivt förhållningssätt där barnen får möjlighet att utvecklas och vara sitt bästa jag!

Barnhälsa

Vi har ett aktivt barnhälsoarbete för att alla barn ska lyckas och må bra i förskolan. Till stöd och hjälp i arbetet har vi vår barnhälsoplan.

Som anställd i Karlskoga kommun erbjuds du:

 • Riktad kompetensutveckling under fyra dagar per år
 • Specialpedagogiskt stöd
 • Utbildning i ICDP, steg 1
 • Utbildning i Barn HLR, första hjälpen för barn
 • Kostnadsfri pedagogisk lunch
 • Föräldraledig med 100% lön
 • 3000 kronor i friskvårdsbidrag
 • Arbetskläder
 • Nätverk för män som arbetar i förskolan
 • Introduktion som ny medarbetare
 • Som nyexaminerad förskollärare sker en introduktionsperiod med handledning av en erfaren mentor.

Vill du läsa mer om Karlskoga kommuns förmåner hittar du dom här: Karlskoga kommuns förmåner Öppnas i nytt fönster.

Kollegialt lärande

Fokus på Nyanländas lärande i samarbete med Skolverket. Alla medarbetare har ett förhållningssätt där alla språk ses som en tillgång för ele­vens eller barnets fortsatta språk- och kunskapsutveckling (SKUA).

NPF

Vi ökar kunskap och förståelse inom området NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättning) för att bidra till ökad förståelse, kunskap och en inkluderande lärmiljö.

Vägledande samspel

Fokuserar på positivt samspel, på var och ens förmågor och möjlighet till utveckling. Programmet bygger framförallt på att förverkliga konventionen om barnets rättigheter
”Gyllene ögonblick”.

Tecken som alternativ kommunikation - TAKK

Ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling. Ett stöd för att förstå det talade språket.

Första hjälpen och HLR för barn

Ger kunskap om att utföra HLR (hjärt- lungräddning) på barn samt lärdom att hantera luftvägsstopp och första hjälpen vid allvarlig sjukdom eller olycka.

Under ditt första år som förskollärare är det mycket nytt att lära. För att få den bästa starten i ditt yrkesliv som lärare erbjuds du en introkduktionsperiod hos oss på Karlskoga kommun.

Innan du börjar

 • Karlskoga kommun har en plan för din introduktionsperiod.
 • Rektor planerar introduktionsperioden med dig och utser din mentor.
 • Mentorn tar reda på vad du behöver utveckla under ditt första år som lärare.

När du börjat

 • Mentorn ger stöd och råd till dig och följer upp dig och ditt arbete löpande.

Efter introduktionsperioden

 • Du tillsammans med din mentor utvärderar din introduktionsperiod.
 • Rektorn följer upp din introduktion.
 • Karlskoga kommun följer upp skolenheternas arbete med alla nyanställdas introduktionsperioder.

Jobba som lärare

Vi behöver fler pedagoger som vidgar vyer och öppnar sinnen. Hos oss i Karlskoga får du tillsammans med kloka kollegor driva den metodiska utvecklingen framåt – ibland med stora kliv, ibland med små vardagliga steg. Vi erbjuder en arbetsplats där både elever och medarbetare får växa och där vi möter alla elever på ett fördomsfritt, äkta vis: där de befinner sig just idag. I detta ögonblick. Men med blicken riktad mot framtiden.

Att jobba som lärare i Karlskoga kommun innebär att du är anställd inom Skolförvaltningen vid en eller flera skolenheter. Skolförvaltningen leds av Barn- och Utbildningsnämnden.

Som lärare i Karlskoga kommun har du 875 lärarkollegor utspridda på tio stycken grundskolor, tre anpassade grundskolor, en gymnasieskola, en anpassad gymnasieskola och två fritidsgårdar. Skolornas personal är anställda av respektive rektor.

Samtliga skolor har en elevhälsa bestående av skolsköterska, kuratorer, specialpedagoger och skolpsykologer. Elevhälsan arbetar med att stötta elever och lärare.

Som anställd i Karlskoga kommun erbjuds du:

 • Riktad kompetensutveckling under fyra dagar per år
 • Utbildning i HLR, första hjälpen
 • Föräldraledig med 100% lön
 • 3000 kronor i friskvårdsbidrag
 • Introduktion som ny medarbetare
 • Som nyexaminerad lärare tilldelas en mentor under första året
 • Som lärarstudent finns det goda förutsättningar att kombinera studier med arbete
 • Möjlighet till utveckling i roll och karriär med förstelärartjänster, handledare och distribuerat ledarskap med ansvar för olika utvecklingsgrupper.
 • Tillgång till moderna lärarverktyg

Vill du läsa mer om Karlskoga kommuns förmåner hittar du dom här: Karlskoga kommuns förmåner Öppnas i nytt fönster.

Under ditt första år som lärare är det mycket nytt att lära. För att få den bästa starten i ditt yrkesliv som lärare erbjuds du en introkduktionsperiod hos oss på Karlskoga kommun.

Innan du börjar

 • Karlskoga kommun har en plan för din introduktionsperiod.
 • Rektor planerar introduktionsperioden med dig och utser din mentor.
 • Mentorn tar reda på vad du behöver utveckla under ditt första år som lärare.

När du börjat

 • Mentorn ger stöd och råd till dig och följer upp dig och ditt arbete löpande.

Efter introduktionsperioden

 • Du tillsammans med din mentor utvärderar din introduktionsperiod.
 • Rektorn följer upp din introduktion.
 • Karlskoga kommun följer upp skolenheternas arbete med alla nyanställdas introduktionsperioder.

Det finns tio grundskolor utspridda runt om i kommunen. Totalt går det cirka 3500 elever på Karlskoga kommuns grundskolor.

Här kan du läsa mer om våra grundskolor i Karlskoga kommun: Karlskoga kommuns grundskolor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi är skolor för alla

Det innebär att vi har ett tydligt uppdrag i att förankra och befästa den värdegrund som finns i Karlskoga kommun. Glädje, respekt, trygghet, gott bemötande och engagemang präglar vardagen i alla våra verksamheter. Vårt elevhälsoarbete börjar i klassrummet där relationen är i fokus och det finns en samsyn mellan all personal som arbetar inom grundskolans verksamhet.

Vi har hög professionell kunskap som genomsyrar hela vår verksamhet

I Karlskoga kommuns grundskolor har vi behörig och engagerad personal som undervisar våra elever. All undervisning grundar sig i forskning. Våra skolor kännetecknas av samarbete med fokus på undervisning. Vi har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse, arbetar med kartläggning och uppföljning av elevernas kunskaper samt anpassar undervisningen utifrån elevers behov.

Vi samverkar med Karlskogas näringsliv

Vi har en nära samverkan och ett ömsesidigt utbyte med näringsliv, föreningsliv och andra aktörer i alla våra verksamheter. Allt för att få våra elever att känna att de är viktiga för Karlskogas framtid.

Tillgängliga lärmiljöer

Våra lärmiljöer är anpassade utifrån elevers skilda behov. Lärmiljöerna kännetecknas av smarta fysiska, sociala och pedagogiska lösningar för våra elever utifrån våra riktlinjer avseende lärmiljöer. Vi arbetar med extra anpassningar utifrån ett inkluderande perspektiv. Goda lärmiljöer innebär för oss att alla elever vågar, vill och kan utvecklas i enlighet med läroplanens mål.

Förskoleklass

Förskoleklass är en skolform för sexåringar och ingår i den kommunala skolverksamheten. Den finns på de flesta grundskolor som har lågstadieklasser. Förskoleklassen stimulerar varje elevs utveckling och lärande och förbereder dem för fortsatt utbildning i grundskolan. I förskoleklass i Karlskoga kommun lägger vi stort vikt vid elevernas språkutveckling.

Fritidshem

Fritidshemmen har öppet 12 timmar per dag, vanligtvis klockan 06.00 - 18.00. Fritidshemmen bedriver pedagogisk verksamhet som styrs utifrån grundskolans läroplan och skollagen.

Som personal på fritidshemmen arbetar du även inom den obligatoriska skolverksamheten allt för en bättre helhetssyn på barnen.

Varje skola organiserar verksamheten efter sina förutsättningar gällande lokaler, antal barn och barnens ålder. Verksamheten bedrivs därför på många olika sätt inom kommunen. Mer information om respektive skolas fritids hittar du på deras egna sidor.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola finns på tre skolor i Karlskoga kommun:

 • Anpassad grundskola, inriktning ämnesområden årskurs 1-9, Aggerudsskolan
 • Anpassad grundskola årskurs 1-6, Sandviksskolan
 • Anpassad grundskola årskurs 7-9, Österledsskolan

Möckelngymnasiet är Karlskoga kommuns gymnasieskola. På Möckelngymnasiet studerar cirka 900 elever och här erbjuds tolv nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola.

Lokaler

Möckelngymnasiets lokaler är ljusa, trevliga och ändamålsenliga och det finns bra tillgång till modern teknik och utrustning.

I lokalerna ryms gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och yrkeshögskola under samma tak vilket skapar mångfald och goda förutsättningar för samarbeten och individuell utveckling. Våra verkstäder och hantverkslokaler är moderna och trevliga och i gallerian som sammanbinder skolan ligger skolans bibliotek.

Collegeutbildningar

På skolan är tre program Collegecertifierade: teknikprogrammet, industritekniska programmet och vård- och omsorgsprogrammet. Dessa utbildningar sker i nära samverkan med företag i regionen vilket ger eleverna möjlighet att tidigt få kontakt med yrkeslivet.

Möckelngymnasiet hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om skolan.

Vuxenutbildningen vänder sig till personer som har avslutat gymnasieskolan eller är över 20 år och som vill studera på grundskole-, gymnasie- eller yrkeshögskolenivå på hemmaplan. Inom vuxenutbildningen erbjuds även svenska för invandrare (SFI) samt särskild utbildning för vuxna.

Lokaler

Vuxenutbildningen i Karlskoga kommun finns på:

 • Vuxnas lärande, före detta Ekebyskolan. Gösta Berlings väg 20.
  Här finns skolexpeditionen, vägledningstorget, Lärcentrum, skolledningen, SFI, grundläggande och gymnasial nivå, vård- och omsorgsprogrammet samt tentamen mot universitet/högskolor för studenter som är folkbokförda i Karlskoga och studerar på distans.

Här hittar du mer information om Karlskoga kommuns vuxenutbildningar: Vuxenutbildningar Karlskoga kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jobba som timvikarie i förskola och grundskola

Att arbeta som timvikarie innebär att du rycker in när ordinarie personal är frånvarande. Arbetstiderna varierar, det kan vara några timmar per dag, en hel dag eller längre perioder enligt schema. Ofta krävs det att du kan hoppa in med kort varsel. Du lär känna olika arbetsplatser, samtidigt som du skaffar dig värdefulla meriter inför framtiden. Att arbeta som timvikarie är en väg in i arbetslivet och här finns goda möjligheter för dig som är ansvarsfull, flexibel och har ett gott bemötande.

För att ge dig en bra start och stabil grund att stå på ger vi dig givetvis en introduktion anpassad för ditt arbete.

Förskola

På förskolorna bokas du på en halvdags introduktion. Du får gå igenom de dagliga rutinerna på förskolan samt öppning och stägning. Därefter får du gå med en pedagog och se hur det är att arbeta i förskolan.

Grundskola

Du som timvikarie får vara med en lärare under en arbetsdag. Ni går bland annat igenom vikten av att vara en tydlig ledare i grupp, att vara aktiv på lektionerna och skolans regler och rutiner.

Tiden kan variera allt mellan sex till åtta timmar beroende på vilken skola som introduktionen sker.

Kommunen har ett personalplaneringssystem där du själv lägger in de tider då du vill och kan arbeta. Det innebär en stor frihet och möjlighet för dig att själv kunna planera in och välja när du vill arbeta. För att våra system och rutiner ska fungera optimalt är det några saker du måste tänka på:

 • Lägg bara in tid i systemet när du vet att du kan ta ett arbetspass.
 • Alla vikarier direktbokas.
 • Den tid du är tillgänglig tolkas som ett ja tack till arbete, därför kan det vara svårt att få ledigt när bokningen väl är gjord.
 • Du får sms på alla bokningar med den information du behöver, men du ska inte svara på detta.

Däremot bokningar som du får innevarande dag, ska bekräftas genom att du svarar JA på sms. Detta för att säkerställa att personal finns på plats enligt beställningen.

Vid arbetspass med kort varsel räknar vi med att du kommer några minuter sent. Viktigt att du ändå skyndar dig till arbetet.

För att säkerställa att vi långsiktigt får rätt kompetens till våra verksamheter finns regler om hur många dagar du kan arbeta som timvikarie utan utbildning. Reglerna ser olika ut beroende på inom vilken verksamhet du arbetar och vilken utbildningsnivå du har, samt hur dina framtidsplaner gällande utbildning ser ut. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor om regeln.

Vid sjukdom meddelar du bokningsansvarig och den arbetsplats bokningen är gjord på så tidigt som möjligt.

Emma, förskollärare

”Jag vill vara med och förändra bilden av att jobba som förskollärare: Vi är med och formar framtiden."

Malin, grundskollärare 4-6

Om att få möjlighet att växa i sin roll som lärare och att våga drömma stort i Karlskoga kommun.

Ayad - Gymnasielärare

"I Karlskoga får jag de redskap jag behöver för att vara mitt bästa jag i min roll som lärare"