Till Karlskogas startsida

Karls Åby 2:2 – del av Rinkvägen

Antagandehandlingar

Ärendenummer SBN 2022-00079

Planprocessen

Planförslaget antogs av Karlskoga kommuns samhällsbyggnadsnämnd den 13 februari 2024. Detaljplanen har varit utställd på samråd mellan 21 februari - 16 mars 2023 och granskning mellan 2 oktober - 16 oktober 2023.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadsbebyggelse i flera våningar med tillhörande parkeringsyta. Vidare ska detaljplanen även möjliggöra för användningarna centrum-, kontor- och tillfällig vistelse för att skapa en flexibilitet för framtida behov.

Planhandlingar

Information om överklagan

Om ni vill överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande av detaljplanen ska ni skicka skrivelsen till:
Karlskoga kommun

13. Samhälle och Serviceförvaltningen
Samhällsutveckling och geodataenheten Skrantahöjdsvägen 35
691 83 Karlskoga

Ange tydligt vilket beslut ni överklagar genom att uppge datum och paragraf från det bifogade beslutsprotokollet.
Samhälle och Serviceförvaltningen måste ha fått överklagandet inom tre veckor från dagen då protokollet justerades och anslogs på kommunens anslagstavla, annars kan inte överklagandet prövas. Överklagandet måste således vara kommunen tillhanda senast den 11 mars 2024.

Samhälle och Serviceförvaltningen sänder överklagandet vidare till Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg för prövning. Om ni vill ha ytterligare upplysningar kan ni vända er till kommunens servicecenter på telefon: 0586-610 00. Eller via mejl: info@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?