Till Karlskogas startsida

Aggerudsskolan F-6

Aggerudsskolan ligger i södra delen av Karlskoga. Skolan ligger i ett område med närhet till naturen. Aggerudsskolan är en F-6 skola bestående av grundskola och fritidshem. På skolan går cirka 430 elever.

Vi är en skola för alla

Det innebär att vi har ett tydligt uppdrag i att förankra och befästa den värdegrund som finns i Karlskoga kommun. Glädje, respekt, trygghet, gott bemötande och engagemang präglar vardagen i alla våra verksamheter. Vårt elevhälsoarbete börjar i klassrummet där relationen är i fokus och det finns en samsyn mellan all personal som arbetar inom grundskolans verksamhet.

Vi har hög professionell kunskap som genomsyrar hela vår verksamhet

I Karlskoga kommuns grundskolor har vi behörig och engagerad personal som undervisar våra elever. All undervisning grundar sig i forskning. Våra skolor kännetecknas av samarbete med fokus på undervisning. Vi har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse, arbetar med kartläggning och uppföljning av elevernas kunskaper samt anpassar undervisningen utifrån elevers behov.

Vi samverkar med Karlskogas näringsliv

Vi har en nära samverkan och ett ömsesidigt utbyte med näringsliv, föreningsliv och andra aktörer i alla våra verksamheter. Våra elever känner att de är viktiga för Karlskogas framtid.

Vi har tillgängliga lärmiljöer

Våra lärmiljöer är anpassade utifrån elevers skilda behov. Lärmiljöerna kännetecknas av smarta fysiska, sociala och pedagogiska lösningar för våra elever utifrån våra riktlinjer avseende lärmiljöer. Vi arbetar med extra anpassningar utifrån ett inkluderande perspektiv. Goda lärmiljöer innebär för oss att alla elever vågar, vill och kan utvecklas i enlighet med läroplanens mål. Vi ser att hela Karlskoga och hela världen är vår lärmiljö.

Rastverksamhet

På raster är alltid personal/rastvärdar ute tillsammans med eleverna. På skolgården finns en rastbod där eleverna kan låna leksaker och sportartiklar. De kan låna allt från tennisbollar och fotbollar till hoppstyltor och kubbspel. Rastboden finns öppen alla lunchraster. Alla lunchraster finns även rastaktiviteter att delta i, under ledning av en ansvarig pedagog.

Fritidshem

Vi arbetar med ett tydligt fokus på elevernas sociala- och emotionella utveckling. Vi har en ambition att elever och föräldrar ska känna sig delaktiga i vår verksamhet. I verksamheten ordnar vi aktiviteter för eleverna, där vi erbjuder alla att få vara med och ingen tvingas. Alla dagar genomsyrar fri lek både inne och ute, då lek är en väsentlig del i det aktiva lärandet. Tillsammans med alla avdelningar ordnar vi fritidsshower, gemensamma lekdagar och gemensamma lovaktiviteter.

I arbetslaget arbetar fritidspedagogerna utifrån en gemensam syn på elevernas utveckling och lärande. Det pedagogiska arbetet utgår mer från elevernas intressen och erfarenheter än från ett i förväg planerat innehåll. De har som uppgift i fritidshemmet att stödja eleverna i deras lärande och utveckling mot demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidsgruppen liksom samhället i stort. De ska främja och förebygga arbetet mot diskriminering och kränkande behandling dels genom att fritidspedagogerna finns med även i arbetet under obligatoriska skoldagen.

Verksamheten präglas av samvaron mellan elever. Lärandet sker i möten, i samtal och genom att eleverna iakttar hur andra gör. Lärandet är starkt bundet till situation och sammanhang, oftast informella sådana eftersom eleverna har stora möjligheter att röra sig fritt och välja när och hur de vill leka inom fritidshemmets ram. Den kommunikativa förmågan stimuleras ständigt i fritidshemmet då mycket av verksamheten bygger på förhandling av vad som ska göras och lekas.

Fritidsavdelningar:

Aprikosen, årskurs F

Telefonnummer: 0586-610 50

Persikan, årskurs 1

Telefonnummer: 0586-614 81 eller 076-496 29 02

Jordgubben, årskurs 2

Telefonnummer: 0586-619 43 eller 073-765 52 33

Kärnhuset, årskurs 3-6

Telefonnummer: 0586-612 49 eller 073-765 56 58

Frånvaroanmälan

Om ett barn på grund av sjukdom inte kan komma till skolan ska vårdnadshavare snarast anmäla det i appen Tieto, Edwise eller via meddelande till telefonsvarare.

Telefonnummer: 0586-612 50

Sjukanmälan ska ske varje dag innan klockan 08.00.

Har ingen sjukanmälan inkommit tar skolan kontakt med hemmet så snart som möjligt för att säkerställa att inget hänt på väg till skolan.

Specialkost

Om barnet har specialkost ska sjukanmälan även ske till skolrestaurangen för avbeställning av lunch.

Telefonnummer: 0586-614 27

Kontaktuppgifter

E-post: aggerudsskolan@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-614 41 (expedition)

Besöksadress: Blockstensvägen 25A

Namn: Emma Sahlqvist Gustavsson

Titel: Rektor

Hjälpte informationen på denna sida dig?